W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.gov.pl/kppsp-nowy-dwor-mazowiecki

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gov.pl/kppsp-nowy-dwor-mazowiecki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Wydział Operacyjny.
 • E-mail: operacyjny@ndm-straz.pl
 • Telefon: (22) 775 36 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Adres: Komenda Powiatowa PSP
  w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Gospodarcza 1,
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • E-mail: ndwormaz@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: (22) 775 36 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gov.pl/KPPSP-Nowy-Dwor-Mazowiecki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.12.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.12.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 05.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP , adres poczty elektronicznej operacyjny@ndm-straz.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numer telefonu 22 765 81 45 (pon.-pt. w godz. 7:30-15:30). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać ewentualne skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Gospodarczej 1 (wjazd od ul. Okunin)  gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych.

Wejście do głównego, piętrowego  budynku znajduje od strony wewnętrznego placu, po lewej stronie od bramy wjazdowej. Na parter budynku prowadzi droga przystosowana dla wózków inwalidzkich - bez stopni i przeszkód. Na parterze dostepne sa korytarze dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, natomiast klatka schodowa na I piętro nie posiada dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze oraz na piętrze znajdują sie toalety.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_-​_KP​_PSP​_w​_Nowym​_Dworze​_Mazowieckim.pdf 0.10MB
Plan​_Działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2024​_r​_w​_KP​_PSP​_Nowy​_Dwór​_M
Plan​_Działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2024​_r​_w​_KP​_PSP​_Nowy​_Dwór​_M.pdf 0.55MB
KP​_PSP​_w​_nowym​_dwore​_mazowieckim-​_Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR)
KP​_PSP​_w​_nowym​_dwore​_mazowieckim-​_Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR).pdf 0.63MB
KP​_PSP​_w​_nowym​_dworze​_mazowieckim​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo
KP​_PSP​_w​_nowym​_dworze​_mazowieckim​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:26 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Łukasz Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 13.0 03.04.2024 12:14 mł. kpt. Paweł Plagowski
Deklaracja dostępności 12.0 25.03.2024 14:35 mł. kpt. Paweł Plagowski
Deklaracja dostępności 11.0 05.04.2023 12:34 mł. kpt. Paweł Plagowski
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 10.0 28.03.2023 12:58 mł. kpt. Paweł Plagowski
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 9.0 31.03.2022 09:08 mł. kpt. Paweł Plagowski
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 8.0 31.03.2022 08:59 mł. kpt. Paweł Plagowski
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 7.0 15.10.2021 12:57 mł. kpt. Paweł Plagowski
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 6.0 23.08.2021 15:19 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 5.0 21.06.2021 11:59 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 4.0 28.05.2021 13:07 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 3.0 10.12.2020 13:53 Karol Kierzkowski
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 2.0 10.12.2020 10:20 Karol Kierzkowski
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami 1.0 25.11.2020 11:26 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}