W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odbiory obiektów

Obowiązki inwestora i organu zawiadamiającego, czyli odbiory przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną – zajęcie stanowiska.

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 11168 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

 1. Inspekcji Ochrony Środowiska- Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. Państwowej Inspekcji Pracy,
 3. Państwowej Straży Pożarnej.

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Komendant Powiatowy PSP, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno – budowlaną. Nie zajęcie stanowiska w powyższym terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Przykładowe zestawienie dokumentów niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Państwową Straż Pożarną:

 1. Pozwolenie na budowę,
 2. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Projekt architektoniczno – konstrukcyjny,
 4. Projekt zagospodarowania terenu,
 5. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami Pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami,
 6. Dziennik budowy,
 7. Protokoły badań, przeglądów lub konserwacji:
 • protokół  dotyczący  stanu  technicznego,  sprawności  i  pomiaru  ochrony  od  porażeń  oraz oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji elektrycznej, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
 • protokół dot. stanu technicznej sprawności  i pomiaru oporności uziemień instalacji odgromowej wraz ze szkicem sytuacyjnym instalacji odgromowej na budynku,
 • protokół potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia awaryjnego uwzględniający pomiar natężenia – jeśli zostało zamontowane w obiekcie,
 • protokół sprawdzenia stanu technicznej sprawności instalacji kominowej (dymowej, spalinowej i wentylacyjnej) z uwzględnieniem drożności przewodów,
 • protokół sprawdzenia stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej,
 • protokół potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie hydrantów ppoż. wewnętrznych i zewnętrznych uwzględniający pomiar ciśnienia i wydajności.
 • protokoły badań innych instalacji, o ile mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • Inne dokumenty, np.: a) protokoły potwierdzające zabezpieczenie elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.) do wymaganego przepisami stopnia odporności ogniowej lub palności; b) certyfikaty zgodności; c) aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania (np.: dla drzwi przeciwpożarowych, klap przeciwpożarowych, elementów budowlanych o deklarowanej odporności ogniowej, zabezpieczeń ognioochronnych, wyrobów i mat. Budowlanych itp.); d) klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, elementów wykończenia wnętrz itd.); e) ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach).

Obowiązkowym warunkiem do przystąpienia do czynności – kontrolno rozpoznawczych jest zakończenie prac budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i niezbędne instrukcje.

Ponadto należy zaznajomić pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z instrukcjami dot. Ochrony przeciwpożarowej w użytkowanym obiekcie.

Wzór zawiadomienia PSP o zakończeniu budowy do pobrania w sekcji "Materiały"

 

Materiały

NDM​_ Zawiadomienie o zakończeniu budowy​_wzór​_dla​_INWESTORA
NDM​_​_Zawiadomienie​_o​_zakończeniu​_budowy​_wzór​_dla​_INWESTORA.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:26 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł.. bryg. Tomasz Wołoszyn
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Odbiory obiektów 1.0 25.11.2020 11:26 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}