W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Każdy obywatel ma prawo wnieść skargę lub wniosek. Sposób i tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy zawarte w Dziale VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). Wnoszone skargi mogą dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez pracowników Komendy Powiatowej, przewlekłego załatwiania spraw, naruszenia praworządności albo interesów samych skarżących. Natomiast przedmiotem składanych wniosków mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

  • ustnej do protokołu (poprzez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie Komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza "Protokół przyjęcia skargi, wniosku, - data przyjęcia skargi, wniosku,  - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,  - imię i nazwisko przyjmującego skargę, wniosek, - zwięzły opis treści sprawy oraz podpisy przyjmującego i wnoszącego skargę lub wniosek;
  • pisemnie;
  • faksem na nr +48 42 22 54 326;
  • pocztą elektroniczną na adres kppsp10@straz.lodz.pl.

Skargi i wnioski są rozpatrywane i merytorycznie załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Wszystkie skargi i wnioski skierowane do Komendy Powiatowej podlegają wpisowi w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 19:29 st. sekc. Bartosz Angiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 19:29 st. sekc. Bartosz Angiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}