W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prewencja - Odbiory budynków

Do pobrania druk zgłoszenia budynku do odbioru:

Zgłoszenie budynku do odbioru
Obiekty budowlane podlegające czynnościom odbiorowym

 

Czynnościom odbiorowym realizowanym przez Państwową Straż Pożarną podlegają obiekty, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2015r. poz. 2117) wymagają uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych projektów budowlanych oraz obiekty w stosunku, do których w decyzji pozwolenia na budowę został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez inwestora.

Ocena obiektu budowlanego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem określa art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020r. poz. 1123 późn. zm.). Czynności te obejmują m.in.:

 1. ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
 2. ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Kontrolujący strażak sprawdza dokumentację przedstawioną przez inwestora zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Procedura podjęcia czynności odbiorowych

Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzane są przez funkcjonariuszy PSP na złożony wniosek właściciela, inwestora lub użytkownika obiektu budowlanego w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania (art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Inwestor powinien umożliwić funkcjonariuszowi PSP przeprowadzającemu czynności odbiorowe porównanie wykonanego obiektu budowlanego i znajdujących się w nim rozwiązań technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pod względem przepisów przeciwpożarowych z projektem budowlanym oraz przedstawić poniższe dokumenty:

 1. projekt architektoniczno-budowlany obiektu będącego przedmiotem odbioru,
 2. decyzję urzędową na podstawie, której został zatwierdzony projekt budowlany i wydane stosowne pozwolenie na budowę danego obiektu budowlanego,
 3. oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
 4. protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo m.in.:
 • instalacji elektrycznej,
 • instalacji odgromowej,
 • instalacji wentylacyjno-kominowej,
 • instalacji gazowej,
 • sieci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • instalacji stałych urządzeń gaśniczych,
 • instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego,
 • instalacji i urządzeń oddymiających,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego).
 1. odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, certyfikaty zgodności na wyroby, urządzenia zastosowane w obiekcie budowlanym mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

Nie zajęcie stanowiska przez PSP w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Wynik czynności odbiorowych

Po zakończeniu czynności odbiorowych przedstawiciel PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Kopię protokołu pozostawia kontrolowanemu, a oryginał przedstawia Komendantowi Powiatowemu PSP. Ustalenia te stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 11:30 asp. Rafał Sekuna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Rafał Sekuna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Prewencja - Odbiory budynków 1.0 27.11.2020 11:30 asp. Rafał Sekuna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}