W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl/kppsp-raciborz zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Raciborzu w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.02.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  •         pochodzą z różnych źródeł,
  •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •         niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. kpt. Marek Wranik, adres poczty elektronicznej info@raciborz.kppsp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 415 44 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Reymonta 8 gdzie znajduje się brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Przed wejściem na teren komendy należy udać się do drzwi wejściowych do komendy, od ulicy Kowalskiej. Osoba niepełnosprawna może zgłosić chęć załatwienia sprawy za pomocą domofonu, znajdującego się przy wejściu do komendy, telefonicznie, drogą pocztową, bądź też drogą elektroniczną na adres Komendy.

Wejście do głownego, piętrowego budynku znajduje się od strony ulicy Kowalskiej. Siedziba Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Raciborzu mieści się na piętrze budynku Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu. Przy wejściu do budynku komendy znajduję się domofon, za pomocą którego niepełnosprawny interesant może zgłosić potrzebę załatwienia sprawy. Za każdym razem podjęte zostaną wszelkie starania do stworzenia dogodnych warunków dla osoby niepełnosprawnej. Na piętrze znajduje się toaleta.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Tekst łatwy do czytania ETR KPPSP Racibórz
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_ETR​_KPPSP​_Racibórz.docx 1.44MB
Raport o stanie zapewniania dostępności - aktywny formularz PDF
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_-​_aktywny​_formularz​_PDF.pdf 1.61MB
KP PSP - tekst odzczytywany maszynowo
KP​_PSP​_-​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo.docx 0.02MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami KP PSP Racibórz
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewniania​_dostepności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_KP​_PSP​_Racibórz.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 09:45 kpt. Mateusz Wyrba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Wyrba
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 22.02.2022 08:41 mł. kpt. Marek Wranik
Deklaracja dostępności 5.0 28.09.2021 13:38 mł. kpt. Marek Wranik
Deklaracja dostępności 4.0 23.09.2021 13:30 mł. kpt. Marek Wranik
Deklaracja dostępności 3.0 12.02.2021 09:49 mł. kpt. Marek Wranik
Deklaracja dostępności 2.0 09.12.2020 16:08 mł. kpt. Marek Wranik
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 09:45 kpt. Mateusz Wyrba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}