W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce należą

  w szczególności:

1.     Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:  

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania  informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz ramach odwodów operacyjnych;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 10.  prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 11.  udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej,
 2. procedur ratowniczych,
 3. dokumentacji operacyjnej;
 1.  udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 2.  planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby strażaków pełniących  służbę w systemie zmianowym  i dyżurnych stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP;
 3.  rozliczanie okresowych kart pracy pojazdów oraz sprzętu silnikowego.

 

  1. 2. Zadania operacyjne:
 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,
  a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo – gaśniczej i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt
  i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z   Stanowiskiem Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.
 17.  Zadania z zakresu nadzorowania gotowości operacyjnej oraz przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej JRG realizuje zastępca komendanta powiatowego.

 

  1. 3. Zadania szkoleniowe:
 1. współpraca w zakresie szkoleń na potrzeby PSP i KSRG pomiędzy komendą powiatową a komendą wojewódzką PSP ( ośrodkiem szkolenia) oraz organizowanie szkoleń na potrzeby OSP na obszarze powiatu;
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu,
 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 5. zadania z zakresu nadzorowania gotowości operacyjnej oraz przeprowadzania inspekcji  gotowości operacyjnej JRG realizuje zastępca komendanta powiatowego.