W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wydanie zaświadczenia o pożarze lub miejscowym zagrożeniu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie udziela informacji dotyczącej potwierdzenia zdarzeń występujących w ewidencji KP PSP, z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Przekazanie przedmiotowej informacji na piśmie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów wymaganych przepisem prawa, dlatego też zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje się zaświadczenie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.), od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że od pozostałych zaświadczeń – do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych lub wynikających z innego miejscowego zagrożenia – stawka wynosi 17 zł.

Aby otrzymać zaświadczenie należy wypełnić druk stanowiący załącznik „Zaświadczenie o zdarzeniu” i przesłać go na adres: Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie (18-300 Zambrów, ul. Sadowa 4) lub faxem na numer : (86) 276-31-89. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku w sekretariacie KP PSP w Zambrowie- należy mieć ze sobą dokument tożsamości.
Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zambrów:
67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Osoby , które zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.) są zwolnione z opłaty skarbowej prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Art. 7. [Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej] Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr. 124, poz. 1151 z późn. zm.) opłata skarbowa nie jest pobierana od udzielanych zakładom ubezpieczeń informacji o stanie sprawy, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.

Zaświadczenia są wydawane w terminie do 7 dni zgodnie z art. 217 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Materiały

Zaświadczenie o zdarzeniu
Wniosek-dot-wydania-zaświadczenia.pdf 0.52MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 12:07 kpt. Paweł Gwardiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dowództwo JRG
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydanie zaświadczenia o pożarze lub miejscowym zagrożeniu 1.0 07.12.2020 12:07 kpt. Paweł Gwardiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}