W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają opisów
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z następującymi funkcjonariuszami: mł. bryg. Tomasz Kirejczyk, telefon 47 711 85 12, adres e-mail:  t.kirejczyk@straz.bialystok.pl. Tą samą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej a także wnosić skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
|Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Zambrowie przy ulicy Sadowa 4.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolne

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemną i poddasze użytkowe w części budynku. Na plac przed Komendą prowadzi 1 wejście od ul. rtm. Witolda Pileckiego bez ograniczeń progowych, przy którym umieszczono domofon. Do budynku Komendy prowadzi jedno wejście od strony placu wewnętrznego z brakiem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  Osoba korzystająca z budynku podlega weryfikacji przez dyżurnego i doprowadzenie do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

W budynku nie ma platformy przy schodowej oraz windy. Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

 1. Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Brak miejsca parkingowego na placu wewnętrznym – chęć wjazdu należy zgłosić pod nr tel. 47 711 85 01.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych  umożliwiony jest w następujący sposób:

 • Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku:

Chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego przed wejściem głównym od strony ulicy rtm. Witolda Pileckiego lub dzwoniąc pod numerem telefonu:
47 711 85 01. Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd  na parter  budynku, gdzie
w wyznaczonym pokoju  interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

 • Osoba niewidoma lub niedowidząca

Chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego przed wejściem głównym od strony ulicy rtm. Witolda Pileckiego lub dzwoniąc pod numerem telefonu:
47 711 85 01. Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd  na parter  budynku, gdzie
w wyznaczonym pokoju  interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

 

 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności.pdf 1.39MB
Plan działania 2021 wersja cyfrowa
Plan​_działania​_2021​_wersja​_cyfrowa.pdf 0.08MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - 2021
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_-​_2021.pdf 0.37MB
Zakres działania - tekst łatwy do czytania ETR
Zakres​_działania​_-​_tekst​_łatwy​_do​_czytania​_ETR.txt 1.95KB
Zakres działania - tekst odczytywany maszynowo
Zakres​_działania​_-​_tekst​_odczytywany​_maszynowo.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2021 15:15 kpt. Paweł Gwardiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Adam Wysmułek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 10.0 10.11.2023 13:43 kpt. Paweł Gwardiak
Deklaracja dostępności 9.0 31.03.2022 15:26 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 8.0 31.03.2022 15:25 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 7.0 14.10.2021 08:40 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 6.0 04.10.2021 14:13 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 5.0 29.09.2021 09:05 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 4.0 30.03.2021 10:34 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 3.0 30.03.2021 10:32 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 2.0 30.03.2021 10:32 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Deklaracja dostępności 1.0 18.01.2021 15:15 kpt. Paweł Gwardiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}