W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoszenie odbioru obiektu

DBIORY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z ZAKRESU WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ .

Postępowanie nadzoruje i informacji udziela Samodzielne Stanowisko Pracy ds Kontrolno – Rozpoznawczych, tel. +48 47 711 8520

Zgłoszenia należy składać bezpośrednio do Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie,  ul. Sadowa 4.

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić,  zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:
- Inspekcji Ochrony Środowiska
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w zakresie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Dla obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu zambrowskiego organem PSP  jest  Komendant  Powiatowy PSP w Zambrowie , który w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisma, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno - budowlaną. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek (przykładowy wzór zamieszczono poniżej) użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy - inwestora,
- adres do korespondencji i telefon kontaktowy inwestora,
- adres, przeznaczenie, powierzchnia wewnętrzna i wysokość odbieranego obiektu.

RAMOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA
ORGANOM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY PRZEKAZYWANIU
OBIEKTU DO EKSPLOATACJI.

1.    Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.    Decyzja o pozwoleniu na budowę.

·       Projekt budowlany oraz projekty branżowe, a w tym:
projekt architektoniczno - konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu,

·       projekty instalacji użytkowych: elektroenergetycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,

·       projekty instalacji sanitarnych, w tym wodociągowych,

·       projekty instalacji gaśniczych, sygnalizacyjno - alarmowych, oddymiających itp.,

·       projekty zabezpieczenia przepustów instalacyjnych itp.

3.    Oświadczenie kierownika budowy o (kserokopia dla kontrolującego):

·       zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

·       doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

4.    Dziennik budowy.

5.    Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż, w tym oświadczenia wykonawców (kserokopie dla kontrolującego):

·       instalacji gaśniczych i sygnalizacyjno – alarmowych,

·       zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi i klap przeciwpożarowych, urządzeń oddymiających itp.,

·       zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wnętrz itp..

6.    Protokoły badań i sprawdzeń:

·       instalacji elektrycznych, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,

·       instalacji oświetlenia awaryjnego,

·       instalacji uziemiających i odgromowych, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,

·       instalacji gazowych.

·       urządzeń kominowych.

·       instalacji wodociągowych wewnętrznych i zewnętrznych przeciwpożarowych,
w tym protokoły prób wydajnościowo - ciśnieniowych instalacji,

·       instalacji gaśniczych, alarmowych, oddymiających itp..

7.    Certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne dla:

                     a) drzwi przeciwpożarowych,

                     b) drzwi ewakuacyjnych.

                     c) klap przeciwpożarowych,

                     d) klap wentylacyjnych.

                     e) drzwi karuzelowych i rozsuwanych.

                     f) urządzeń i osprzętu instalacji gaśniczych, alarmowych, hydrantowych.

                     g) elementów budowlanych o deklarowanej odporności ogniowej, w tym:

·       przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych.

·       farb powłok. płyt i natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych,

·       przepustów instalacyjnych.

·       lekkich ścian działowych i osłonowych.

                 h) zabezpieczeń ogniochronnych o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub    

                     płomienia, w tym:

·       farb. powłok, impregnatów. płyt, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopodobnych,

·       impregnatów. farb, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia materiałów włókienniczych,

·       farb. natrysków, dodatków ograniczających palność do zabezpieczenia kabli elektrycznych,

               i) wyrobów i materiałów budów lanych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania

                 ognia, takich jak:

·       wykładziny i posadzki podłogowe,

·       wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszone.

·       ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.

·       pokrycia dachowe,

·       wyroby i materiały z domieszkami organicznymi itp.

8.    Dokumenty potwierdzające podłączenia obiektu do systemu monitoringu pożarowego (jeśli obiekt wymaga).

9.        Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej w instrukcji technologiczno -ruchowej dla obiektów produkcyjnych i magazynowych.

10.    Dokumentacja z zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

·       zakończenia wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,

·       wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne
i pożarnicze tablice informacyjno -ostrzegawcze.

Osoba reprezentująca inwestora w czasie czynności odbiorowych powinna mieć jego wyraźne, pisemne pełnomocnictwo.

Kontrolujący sprawdza działanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego,  w szczególności systemów decydujących o bezpieczeństwie ludzi, np. zażąda wzbudzenia  czujki pożarowej i sprawdza, czy zadziałały przewidziane w projekcie zabezpieczenia,  a sygnał alarmu pożarowego dotarł do właściwego miejsca. Odłączyć przeciwpożarowym  wyłącznikiem prądu zasilanie budynku (strefy pożarowej) i sprawdzić, czy działają  wszystkie systemy i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.  Poleca przeprowadzenie próby sprawności instalacji gaśniczych, urządzeń oddymiających,  dźwigu pożarowego, drzwi i bram przeciwpożarowych i dymoszczelnych, itd.

Sprawdzenia, czy wprowadzony w obiekcie system zabezpieczenia  zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową. Czynności kontrolno-rozpoznawcze  w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego  wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa  pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel  zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania  obiektu do działań ratowniczych, w tym:
- dróg pożarowych,
- prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności  i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
- kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
- oznakowania dróg ewakuacyjnych,
- sprawności oświetlenia awaryjnego,
- oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

 Wzór Zgłoszenia do pobrania

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy - wzór
Zawiadomienie​_o​_zakończeniu​_budowy​_-​_wzór.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 12:07 kpt. Paweł Gwardiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie odbioru obiektu 2.0 07.12.2020 13:41 mł. kpt. Mateusz Czarnowski
Zgłoszenie odbioru obiektu 1.0 07.12.2020 12:07 kpt. Paweł Gwardiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}