W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Status prawny, zadania i finansowanie

Status prawny

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o radiofonii i telewizji , na ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa został nałożony obowiązek zawiązania:

 1. Spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

 2. Spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.

 3. Spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

Telewizję publiczną, zgodnie art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, tworzy "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania:

 1. Ogólnokrajowych programów ogólnotematycznych I i II, wyspecjalizowanego programu informacyjno - publicystycznego oraz programu o tematyce kulturalno-artystycznej.

 2. Programów skierowanych do odbiorców za granicą.

 3. Regionalnych programów telewizyjnych.

 4. Innych programów i usług realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji określonych w karcie powinności, w tym programów wyspecjalizowanych, innych niż wymienione w pkt 1.

Radiofonię publiczną, w myśl art. 26 ust. 3 pkt 1-2 ustawy o radiofonii i telewizji tworzą:

1.  Spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą.

2.  Spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych.

 

Zadania i powinności

Główne zadania i powinności publicznej radiofonii i telewizji, wynikające z realizacji misji:

 1. Tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych.

 2. Tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych określonych w ustawie lub karcie powinności.

 3. Tworzenie i dostarczanie przez sieci telekomunikacyjne audialnych, audiowizualnych i tekstowych usług innych niż programy, związanych z programami, uzupełniających, poszerzających lub wzbogacających je, które realizują demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczeństwa, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

 4. Rozwijanie kontaktów z odbiorcami programów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz usług, o których mowa w pkt 3, w tym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 5. Budowa lub eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych lub telewizyjnych oraz innych urządzeń służących do dostarczania programów, o których mowa w pkt 1 i 2, i usług, o których mowa w pkt 3, oraz rozwijania kontaktów zgodnie z pkt 4.

 6. Prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych, tworzenia i dostarczania usług, o których mowa w pkt 3, oraz rozwijania kontaktów zgodnie z pkt 4, a także zachęcanie do korzystania z takich technik.

 7. Prowadzenie działalności w zakresie nabywania, przygotowywania, produkcji lub koprodukcji audycji i innych materiałów na potrzeby programów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz usług,o których mowa w pkt 3.

 8. Prowadzenie działalności w zakresie zachowywania, ochrony, konserwacji i uzupełniania zbiorów audycji i innych materiałów nabytych lub wytworzonych na potrzeby programów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz usług, o których mowa w pkt 3.

 9. Popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu.

 10. Upowszechnianie wiedzy o języku polskim.

 11. Uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

 12. Tworzenie i rozpowszechnianie programów oraz tworzenie i dostarczanie usług, o których mowa w pkt 2a, służących przedstawianiu Rzeczypospolitej Polski, jej języka, historii lub kultury za granicą, w tym na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą, lub przyczynianie się do tworzenia, rozpowszechniania lub dostarczania takich programów lub usług.

 13. Zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu.

 14. Upowszechnianie edukacji medialnej.

 15. Kierowanie się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji.

 16. Rzetelne ukazywanie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą.

 17. Sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej.

 18. Umożliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej.

 19. Służenie rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego.

 20. Sprzyjanie integracji społecznej, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 21. Respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki.

 22. Służenie umacnianiu rodziny.

 23. Służenie kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

 24. Służenie propagowaniu i upowszechnianiu sportu.

 25. Służenie zwalczaniu patologii społecznych.

Media publiczne oferują zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie: informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu. Zapewniają pluralizm, bezstronność, wyważenie i niezależność przekazu oraz wysoką jakość i integralność - wiarygodność treści.                                                                                                                      

 

Finansowanie

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, nie później niż do 30 września, sposób podziału wpływów z opłat abonamentowych pomiędzy jednostki publicznej radiofonii i telewizji, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", na realizację misji w następnym roku kalendarzowym.

Sposób podziału zostaje dokonany po analizie planów programowo-finansowych spółek (zgodnie z art. 21c ust. 1 ustawy o rtv), ich sprawozdań z działalności w poprzednim roku kalendarzowym ( zgodnie z art. 31b ust. 1 tej ustawy), oraz po analizie kosztów realizacji misji,

Wyżej wymienione wpływy są w całości przeznaczone na działalność jednostek publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych:

 • w art. 6 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych (tj. po potrąceniu umownego wynagrodzenia dla operatora wyznaczonego (Pocztę Polską SA) za usługi związane z pobieraniem opłat abonamentowych),
 • w art. 7 ust. 8 ustawy o opłatach abonamentowych (tj. po pobraniu przez operatora wyznaczonego połowy wpływów z opłaty pobranej w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego).
{"register":{"columns":[]}}