W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Informacja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP:

 

Praktyki, wolontariat i staż

Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji i tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

 

Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:

 

a. Praktyki studenckie:

posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,

studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

 

b. Praktyki absolwenckie:

posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,

od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,

w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia.

 

c. Praktyki zawodowe:

posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej

być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa

 

Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem, a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. 

 

Zasady zgłoszenia na praktyki i wolontariat

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką lub wolontariatem zgodnie z poniższym schematem:

 

Praktyki i wolontariat w Centrali MSZ:

 

W formie papierowej na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub

drogą elektroniczną na adres: praktyki@msz.gov.pl  (Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i zeskanowane w formacie pdf lub jpg

 

Praktyki i wolontariat w Ambasadzie RP w Wellingtonie:

 

- dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres Ambasady RP w Wellingtonie: PO Box 10 211, Wellington 6143 lub wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.

 

 Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      formularz aplikacyjny

2)      oświadczenie o niekaralności

3)      oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyk w Ambasadzie RP w Wellingtonie, prosimy o kontakt drogą elektroniczną: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP można uzyskać wysyłając zapytanie na adres praktyki@msz.gov.pl lub pod numerem tel. 22 523 93 95.

Materiały

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk w MSZ i placówkach zagranicznych
Zarządzenie​_nr​_8​_Dyrektora​_Generalnego​_Służby​_Zagranicznej​_z​_dnia​_4​_lipca​_2019​_r.pdf 3.45MB
Regulamin praktyk i wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych
Regulamin​_praktyk​_i​_wolontariatu​_w​_MSZ​_i​_placówkach​_zagranicznych​_lipiec2019.pdf 0.19MB
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja​_dotyczaca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_zwiazku​_z​_rekrutacja​_na​_praktyki,​_staz,​_wolontariat​_w​_MSZ​_.pdf 0.19MB
Formularz aplikacyjny - praktyki studenckie
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_studenckie​_.pdf 0.33MB
Formularz aplikacyjny - praktyki absolwenckie
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_absolwenckie​_.pdf 0.26MB
Formularz aplikacyjny - praktyka zawodowa
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyka​_zawodowa​_.pdf 0.33MB
Formularz aplikacyjny - wolontariat
Formularz​_aplikacyjny​_-​_wolontariat​_.pdf 0.26MB
Oświadczenie o niekaralności
Oswiadczenie​_o​_niekaralnosci.doc 0.02MB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oswiadczenie​_​_o​_wyrazeniu​_zgody​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych​_.docx 0.01MB