W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Praktyki, wolontariat i staż

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że możliwość odbywania praktyk/staży/wolontariatu jest uzależniona od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu/wolontariatu, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, Ministerstwo przyjmuje ograniczoną liczbę osób.


Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji i tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.

Aplikacje osób, które nie zostaną zakwalifikowanie na praktyki/wolontariat/staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych będę przechowane przez okres 3 miesięcy po upływie zdeklarowanego terminu planowanej praktyki, później zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:

a. Praktyki studenckie:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
 • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

b. Praktyki absolwenckie:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,
 • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 6 lat,
 • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia.

c. Praktyki zawodowe:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
 •  być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa
 1. Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem, a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. 

 1. Staż jest skierowany do osób, które posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy i jest finansowany z Urzędu Pracy.

Aby aplikować na staż do MSZ należy przesłać zgłoszenie zawierające:

 • CV,
 • formularz aplikacyjny
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • informację o ewentualnej możliwości finansowania stażu przez dany Urząd Pracy (należy podać jaki to Urząd).

Zgłoszenie należy przesłać w formie papierowej na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres praktyki@msz.gov.pl

W przypadku zakwalifikowania kandydata/ki na staż, MSZ wystąpi ze stosownym wnioskiem do Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu.

Zasady zgłoszenia na praktyki i wolontariat

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką lub wolontariatem zgodnie z poniższym schematem:

 I. Praktyki i wolontariat w Centrali MSZ:

 1. W formie papierowej na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub
 2. drogą elektroniczną na adres: praktyki@msz.gov.pl  (Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i zeskanowane w formacie pdf lub jpg)

II. Praktyki i wolontariat w placówce zagranicznej - formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej. Adresy wszystkich placówek zagranicznych RP znajdują się na głównej stronie MSZ w zakładce polskie przedstawicielstwa na świecie. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      formularz aplikacyjny

2)      oświadczenie o niekaralności

3)      oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP można uzyskać wysyłając zapytanie na adres praktyki@msz.gov.pl.


Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Materiały

Regulamin​_praktyk​_i​_wolontariatu​_w​_MSZ​_i​_placówkach​_zagranicznych (
Regulamin​_praktyk​_i​_wolontariatu​_w​_MSZ​_i​_placówkach​_zagranicznych​_wersja​_poprawiona (1).pdf 0.19MB
Oświadczenie​_o​_niekaralności
Oświadczenie​_o​_niekaralności.pdf 0.02MB
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_(1)
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_(1).pdf 0.21MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_wolontariat​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_wolontariat​_.pdf 0.25MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_studenckie​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_studenckie​_.pdf 0.33MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_absolwenckie​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_absolwenckie​_.pdf 0.25MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyka​_zawodowa​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyka​_zawodowa​_.pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.12.2018 12:43 Natalia Kubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Natalia Kubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Praktyki, wolontariat i staż 14.0 09.08.2021 09:08 Łukasz Żygadło
Praktyki, wolontariat i staż 13.0 15.07.2021 13:34 Anna Wańczyk
Praktyki, wolontariat i staż 12.0 02.03.2021 14:06 Anna Wańczyk
Praktyki, wolontariat i staż 11.0 11.02.2021 13:05 Marek Waszczewski
Praktyki, wolontariat i staż 10.0 25.01.2021 17:03 Anna Wańczyk
Praktyki, wolontariat i staż 9.0 25.01.2021 17:02 Anna Wańczyk
Praktyki, wolontariat i staż 8.0 15.01.2021 17:06 Anna Wańczyk
Praktyki, wolontariat i staż 7.0 02.10.2020 12:33 Ewa Łukasik
Praktyki, wolontariat i staż 6.0 25.08.2020 14:48 Emil Pietras
Praktyki, wolontariat i staż 5.0 19.05.2020 15:52 Emil Pietras
Praktyki, wolontariat i staż 4.0 07.05.2020 13:27 Sebastian Indra
Praktyki, wolontariat i staż 3.0 15.04.2020 13:42 Bartosz Duda
Praktyki, wolontariat i staż 2.0 06.02.2020 16:40 Bartosz Kempiński
Praktyki, wolontariat i staż 1.5 22.07.2019 13:59 Bartosz Kempiński
Praktyki, wolontariat i staż 1.4 19.07.2019 11:28 Ewa Łukasik
Praktyki, wolontariat i staż 1.3 27.03.2019 11:22 Bartosz Kempiński
Praktyki, wolontariat i staż 1.2 27.03.2019 11:01 Bartosz Kempiński
Praktyki, wolontariat i staż 1.1 27.03.2019 10:59 Bartosz Kempiński
Praktyki, wolontariat i staż 1.0 20.12.2018 12:43 Natalia Kubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP