W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, stanowiąca realizację obowiązku określonego w art. 12-14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2)

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23
   

Z Administratorem można się skontaktować:

 • listownie na adres: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa,
 • telefonicznie: +48 22 523 90 00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą MSZ: ePUAP
 1. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – pana Daniela Szczęsnego, który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. 
   

Z IOD można się skontaktować:

 • mailowo: iod@msz.gov.pl,
 • listownie na adres: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MSZ i placówki zagraniczne oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 RODO, a także w określonych przypadkach w art. 9 i 10 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Spraw Zagranicznych.

Administrator powołuje się w szczególności na:

 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit d RODO;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą lub innych osób i podmiotów przekazujących dane w celu realizacji sprawy, w tym instytucji i organów publicznych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie w przypadkach, w  których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) i wydane na ich podstawie przepisy wewnętrzne MSZ – przez czas określony w tych przepisach. W przypadku braku takich przepisów, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania przez Panią/Pana danych), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępniane osobom i podmiotom trzecim uprawnionym do dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odrębna kategorię odbiorców stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT.
 4. Dane, w określonych w przepisach prawa polskiego lub prawie Unii Europejskiej przypadkach oraz zgodnie z przepisami art. 44–49 RODO, mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 5. Przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15–19 i art. 21 RODO, w szczególności:
 • prawo do dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo do usunięcia danych, w szczególności jeżeli przetwarzanie danych opiera się na Pani/ Pana zgodzie, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia lub załatwienia Pani/Pana sprawy, w szczególności w trybie właściwych przepisów. Konsekwencją niepodania danych będzie brak rozpatrzenia sprawy.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
​​​​​​​00-193 Warszawa

{"register":{"columns":[]}}