W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Poniżej znajdziesz informację w jaki sposób możesz złożyć petycję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Sposoby wnoszenia petycji

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycje można składać:

 1. Pocztą na adres:

Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

 1. Pismem złożonym osobiście na Dziennik Podawczy MSZ - codziennie w godzinach   8.15-16.15
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: petycje.skargi.wnioski@msz.gov.pl
 3. Za pośrednictwem platformy ePUAP

Elementy petycji

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwę); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji (Minister Spraw Zagranicznych);
 4. wskazanie przedmiotu petycji;
 5. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję (należy przedstawić dokument, z którego wynika umocowanie do działania w jej imieniu);
 6. petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz datę jej złożenia.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
 2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

          Dane kontaktowe IOD:
          adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
          adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
 • imię i nazwisko
 • adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu nr lokalu)
 • adres e-mail – w przypadku przesyłania petycji, skargi lub wniosku drogą elektroniczną
 • dodatkowe dane zawarte w treści petycji, skargi lub wniosku.
 • Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami zawartymi w Dziale VIII w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) (zwany dalej „Kpa”), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do Kpa w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z załatwieniem petycji, skargi lub wniosku.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r poz. 217) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
 • Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej w celu załatwienia sprawy, zgodnie z właściwością.
 • Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy MSZ.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16, art. 17 ust. 1 lit a i d, art. 18-19 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w szczególnych przypadkach.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Materiały

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_2017​_roku.pdf 0.18MB
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_2016​_roku.pdf 0.18MB
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_2015​_r.pdf 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}