W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-08-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.
 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Od dnia 15.01.2023 zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam. Link do połączenia znajduje się w prawym górnym rogu strony internetowej. Usługa działa od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00. Dostęp obejmuje komunikację zdalną poprzez dedykowaną podstronę internetową w domenie www.tlumacz.migam.org i jest finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - Ministerstwo Cyfryzacji. Tłumacz po nawiązaniu połączenia wideo przez stronę internetową wykona połączenie telefoniczne w imieniu osoby niesłyszącej. Usługa działa wprost z przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Administracji uprzejmie informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy Al. J. Ch. Szucha 25 i Al. J. Ch. Szucha 17/19 oraz przy ul. Litewskiej 5 i ul. Litewskiej 10. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego posiada obniżone krawężniki. W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przy wejściu „B” zlokalizowanym od strony ul. Litewskiej 2/4, zamontowany jest odpowiednio oznakowany przycisk przywoławczy na frontonie ściany budynku. Wejście „B” wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych zlokalizowanym przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie w którym mieści się Wydział Legalizacji, znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Lokal wyposażony jest w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności MSZ Warszawa
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_MSZ​_Warszawa.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.02.2019 11:02 Bartosz Kempiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Natalia Kubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 13.01.2023 12:28 Kamil Borowski
Deklaracja dostępności 7.0 13.01.2023 12:27 Kamil Borowski
Deklaracja dostępności 6.0 13.01.2023 12:27 Kamil Borowski
Deklaracja dostępności 5.0 12.05.2021 10:03 Sebastian Indra
Deklaracja dostępności 4.0 28.02.2020 15:27 Ewa Łukasik
Deklaracja dostępności 3.0 27.02.2020 14:06 Ewa Łukasik
Deklaracja dostępności 2.0 27.02.2020 13:46 Ewa Łukasik
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób z trudnościami w komunikowaniu się 1.3 01.04.2019 16:09 Bartosz Kempiński
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób z trudnościami w komunikowaniu się 1.2 28.02.2019 09:35 Bartosz Kempiński
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób z trudnościami w komunikowaniu się 1.1 28.02.2019 09:33 Bartosz Kempiński
Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu się 1.0 27.02.2019 11:02 Bartosz Kempiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}