W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Składanie dokumentów

Prokuratury okręgu legnickiego urzędują w godzinach od 7.30 do 15.30. Każdego dnia wyznaczony prokurator pełni dyżur.

Pisma adresowane do prokuratur okręgu legnickiego można składać:

 • osobiście w biurze podawczym w siedzibie poszczególnych jednostek, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (platforma ePUAP):

– Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Osoby które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie, z prokuraturami okręgu legnickiego mogą kontaktować się w sposób określony ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) (pobierz plik).

Załatwianie spraw

Prokuratura przyjmuje i załatwia sprawy na podstawie:

 • ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177) (pobierz plik)
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 506 z późn. zm.) (pobierz plik)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 ). (pobierz plik)

Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy:

 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 . Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997r., nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Pisma rejestrowane są w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z zarządzenia szefów poszczególnych jednostek.

Pisma w sprawach wcześniej nie rejestrowanych podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom, bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności.

Pisma w sprawach zarejestrowanych, przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Zasadą jest załatwianie i rozstrzyganie spraw w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych lub innych) wyjaśnione zostaną okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej załatwienie. W sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu zawiłości, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

Stosownie do wyrażonej w art. 10 § 1 k.p.k. zasady legalizmu obowiązującej w polskiej procedurze karnej, organ powołany do ścigana przestępstw, jakim jest prokuratura, obowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego.

Zasada legalizmu doznaje ograniczeń w odniesieniu do pewnej kategorii przestępstw, gdzie ściganie następuje na wniosek osoby uprawnionej. Oznacza to, że postępowanie w sprawach o przestępstwa wnioskowe rozpoczyna się tylko i wyłącznie, w razie złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Postępowanie przygotowawcze jest wszczynane, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzanie popełnienia przestępstwa.

Informacje o popełnionych przestępstwach czerpane są zarówno ze źródeł własnych (wewnętrznych), jak również ze źródeł zewnętrznych.

Na każdej osobie ciąży, tzw. społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, wynikający z art. 304 § 1 k.p.k.. W praktyce oznacza to, iż każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję.

Postępowanie w zakresie skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w:

 • art. 221- 256 kodeksu postępowania administracyjnego,
 • § 380-387 Regulaminu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Wnioski mogą dotyczyć ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 kpa).

Wnioski są załatwiane na podstawie przepisów Działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi na czynności lub zachowanie prokuratora rozpatruje jego bezpośredni przełożony, zaś skargi na innego pracownika prokuratury – jego przełożony.

Pisma o charakterze procesowym dotyczące zakresu działania prokuratora w postępowaniu karnym w konkretnej sprawie załatwia się w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach tego postępowania; pism tych nie traktuje się jako skarg.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu organ właściwy.

W przypadku, gdy skarga na działanie prokuratury odnosi się również do działania innych organów, zostanie ona rozpatrzona przez prokuratora w zakresie jego właściwości, a jej odpis zostanie niezwłocznie przekazany właściwemu organowi celem rozpatrzenia. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Wielokrotnie ponawiane skargi w sprawach już wyjaśnionych w całości, niezawierające nowych okoliczności, mogą być pozostawione w aktach bez biegu. O powyższym powiadamia się skarżącego.

Prokurator Okręgowy w Legnicy oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 10.00 do 12.00.

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscową prokuratur określają:

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2018 r., poz. 1435 t.j.),
 • przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Dz. U. z 2016 r., poz. 506 z późn. zm.,
 • inne akty prawne wydane na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177).

Prokurator Okręgowy w Legnicy władny jest rozstrzygać spory dotyczące właściwości miejscowej pomiędzy podległymi prokuraturami rejonowymi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie sprawy z wyłączeniem przepisów o właściwości miejscowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 14:34 Wanda Gulij
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wanda Gulij
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 1.0 10.12.2020 14:34 Wanda Gulij

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}