W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Poznaniu stanowią:

 • Prokurator Regionalny w Poznaniu;
 • Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

W skład Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • 1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 • 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej
 • 4 Wydział Organizacyjno-Sądowy
  • Dział Wizytacji
  • Dział Postępowania Sądowego
 • 7 Wydział Budżetowo-Administracyjny
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • Kancelaria Tajna Prokuratury Regionalnej
  • Kancelaria Tajna Prokuratury Regionalnej dla Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu
 • sekretariat
 • stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych
 • stanowisko inspektora ochrony danych
 • stanowisko audytora wewnętrznego

Do zadań Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości oraz w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę, a nadto w sprawach  wieloosobowych, o skomplikowanym charakterze lub względem mienia wielkiej wartości dotyczących poważnych przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), a także udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

Do zadań 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości oraz w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę, a nadto prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka, a także  udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Sądowego należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego oraz  udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach, a także organizacja pracy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu i podległych jednostek prokuratury, sprawy kadrowe oraz szkoleniowe, nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu, sprawozdawczość i statystyka, załatwianie skarg i wniosków, rozpoznawanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych, wykonywanie analiz kryminalnych i wykonywanie innych zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

Do zadań Działu Wizytacji należy w szczególności prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym, opracowywanie opinii projektów aktów prawnych oraz opinii prawnych, opracowywanie projektów stanowiska w kwestii rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej oraz decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych.

Do zadań Działu Postępowania Sądowego należy w szczególności udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,  w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego i  w postępowaniu o ułaskawienie, sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron, sporządzanie projektów wniosków o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego, sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowoadministracyjnych.

Do zadań Wydziału Budżetowo-Administracyjnego należy w szczególności zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia, prowadzenie rachunkowości, zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, obsługa administracyjno-gospodarcza, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prowadzenie i biura podawczego.

Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności  ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Do zadań sekretariatu należy w szczególności prowadzenie biurowości w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą, a nadto realizacja czynności w zakresie działania archiwum i składnicy dowodów rzeczowych.

Do zadań starszego inspektora do spraw obronnych należy zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa.

Do zadań inspektora ochrony danych należy wykonywania zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Do zadań audytora wewnętrznego należy wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.02.2021 13:55 Marek Sędziwy
Wytwarzający/ Odpowiadający:
prok. Paweł Kwapisz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 4.0 16.08.2021 07:33 Marek Sędziwy
Struktura organizacyjna 3.0 01.03.2021 12:45 Marek Sędziwy
Struktura organizacyjna 2.0 01.03.2021 12:44 Marek Sędziwy
Struktura organizacyjna 1.0 19.02.2021 13:55 Marek Sędziwy

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}