W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma adresowane do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu można składać osobiście w biurze podawczym w siedzibie jednostki, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać na jej adres. Pisma rejestrowane są w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z zarządzenia Prokuratora Regionalnego.

Pisma w sprawach wcześniej nie rejestrowanych podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych, przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Zasadą jest załatwianie i rozstrzyganie spraw w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych lub innych) wyjaśnione zostaną okoliczności danej sprawy w takim stopniu aby możliwe było jej załatwienie. W sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu zawiłości, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

Właściwość miejscowa i rzeczowa

Właściwość miejscową i rzeczową prokuratur określają:

 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych , okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2016.270).
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508) (dalej: Regulamin)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie sprawy z wyłączeniem przepisów o właściwości miejscowej (§116 ust. 5  Regulaminu).

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Prokuratury Regionalnej w Poznaniu

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „pisma ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika na stronie ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@poznan.pr.gov.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.30- 15.30 do biura podawczego Prokuratury Regionalnej mieszczącego się przy ul. Solnej 10 w Poznaniu na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD

Dostarczany informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.

Dokument w postaci papierowej potwierdzający doręczenie będzie zawierać:

 • datę doręczenia,
 • informację o oznakowaniu nośnika,
 • sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku,
 • informację o zastosowanym algorytmie do obliczenia sumy kontrolnej,
 • imię, nazwisko i adres wnoszącego,
 • nazwę i adres adresata,
 • podpis osoby reprezentującej adresata.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT,TXT, PDF, XML
 • GIF, TIF, JPG, PNG
 • XLS, XLSX, ODS
 • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami podano w zakładce Prokuratura bez barier.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.02.2021 13:58 Marek Sędziwy
Wytwarzający/ Odpowiadający:
prok. Paweł Kwapisz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 1.0 19.02.2021 13:58 Marek Sędziwy

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}