W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kolegium

Kolegium Prokuratorii Generalnej jest organem doradczym, któremu Prezes PGRP może powierzyć przygotowywanie, zatwierdzanie lub opiniowanie w szczególności:

 1. opinii, analizy lub raportu przygotowanego dla Prezesa Rady Ministrów;
 2. opinii amicus curiae w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
 3. stanowiska co do istotnego zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości w orzecznictwie;
 4. stanowiska co do innego zagadnienia prawnego istotnego z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. stanowiska co do innego zagadnienia dotyczącego działalności Prokuratorii Generalnej, a w szczególności:
  • kodeksu dobrych praktyk, w zakresie wykonywania zadań i czynności w Prokuratorii Generalnej,
  • regulaminu wewnętrznego urzędowania,
  • zasad awansowania, dokonywania ocen okresowych i nagradzania radców, referendarzy i innych pracowników Prokuratorii Generalnej.

W skład Kolegium Prokuratorii Generalnej wchodzi nie więcej niż 24 osoby, w tym:

 1. Prezes Prokuratorii Generalnej i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej.
 2. Powoływani i odwoływani przez Prezesa Prokuratorii Generalnej radcowie wyróżniający się w szczególny sposób doświadczeniem i wiedzą prawniczą.
 3. Trzej członkowie powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby powołane i odwoływane przez Prezesa Prokuratorii Generalnej w liczbie nie większej niż siedem spośród osób w szczególny sposób wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą prawniczą, których działalność nie pozostaje w sprzeczności z prawami i interesami chronionymi przez Prokuratorię Generalną.

Obecnie w Kolegium zasiadają:

 1. Pan Mariusz Haładyj
 2. Pan Marek Miller
 3. Pan Artur Woźnicki
 4. Pani Luiza Modzelewska
 5. Pan Paweł Dobroczek
 6. Pan Andrzej Górny
 7. Pan Piotr Kaczorkiewicz
 8. Pani Agnieszka Kilanowska-Świerczyńska
 9. Pani Agnieszka Kurach
 10. Pani Małgorzata Ostrowska
 11. Pan Łukasz Paszka
 12. Pani Małgorzata Sieńko
 13. Pan Maciej Szczerba 
 14. Pani Maria Twaróg
 15. Pan Cezary Mik
 16. Pan Maciej Mataczyński
 17. Pan Przemysław Sobolewski
 18. Pan Witold Borysiak
 19. Pan Artur Nowacki
 20. Pan Marcin Smaga
 21. Pan Tomasz Sójka
 22. Pan Marek Szydło

Biogramy członków Kolegium:

Pan Andrzej Górny - Radca Prokuratorii Generalnej RP, radca prawny, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kierunki: prawo, administracja). Prowadził zajęcia dla studentów z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. W latach 2008 - 2017 pracował w Biurze Prawnym GDDKiA świadcząc pomoc prawną przy projektach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Od czerwca 2017 r. związany z PGRP. 

Pani Agnieszka Kilanowska-Świerczyńska - radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Reprezentuje RP w międzynarodowych arbitrażach inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa ochrony konkurencji, w tym prowadzenia postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską.

Pani Agnieszka Kurach - absolwentka z wyróżnieniem Wydziału  Prawa i Administracji UW. W takcie studiów ukończyła program Szkoły Prawa Niemieckiego na UW oraz odbyła stypendium na Uniwersytecie w Regensburgu. W 2004r. ukończyła aplikację radcowską w  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego. W latach 2007-2010 pełniła funkcję wicedziekan OIRP w Warszawie ds. aplikacji radcowskiej. W Prokuratorii Generalnej pracuje od października 2006r. na stanowisku radcy i wicedyrektor Departamentu Studiów i Analiz. Była  zaangażowana w wiele precedensowych i skomplikowanych spraw prowadzonych przez Prokuratorię, także tych rozstrzygniętych przez Sąd Najwyższy.  Oprócz pracy zawodowej prowadziła wiele szkoleń z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym także najbardziej wymagające ale i satysfakcjonujące, przygotowanie kandydatów do zawodowych egzaminów prawniczych.

Pani Małgorzata Ostrowska - Radca prawny. Radca Prokuratorii Generalnej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji publicznej i spółek. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, IT, prawa zamówień publicznych. Posiada praktykę w prowadzeniu sporów sądowych oraz znaczące doświadczenie w procesach negocjacyjnych.

Pan Łukasz Paszka - absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, radca prawny i radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie m.in. brał udział w opracowaniu i prowadził prace legislacyjne nad szeregiem nowelizacji Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako dyrektor Biura Prawnego.

Pani Małgorzata Sieńko - radca prawny, od 2007 r. radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa , a następie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jest współautorem: komentarza do KPC (red. M. Manowska), komentarza do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (red. L Bosek i M. Dziurda ) oraz komentarza do nowelizacji KPC z 2019 r. (red. T. Zembrzuski)

Pan Maciej Szczerba - radca Prokuratorii Generalnej, wykonujący czynności służbowe w Departamencie Opinii Prawnych, Negocjacji i Mediacji. W 2015 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę w Prokuratorii Generalnej rozpoczął w 2016 roku na stanowisku asystenta, a od 2017 roku kontynuował zatrudnienie jako referendarz. W 2020 roku awansował na radcę Prokuratorii Generalnej. Z wyróżnieniem ukończył Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu aplikacji radcowskiej, w 2019 roku złożył egzamin zawodowy uzyskując najlepszy wynik w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pan Witold Borysiak - Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Pracował w Departamencie Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz jako asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego m.in. współautor komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucji.

Pan Artur Nowacki - dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Warszawie, autor około 100 pozycji naukowych poświęconych prawu spółek, prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu, arbitrażowi, umowom handlowym, papierom wartościowym, prawu bankowemu

Pan Marcin Smaga - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji na temat problematyki prawnej i ekonomicznej zamówień publicznych oraz funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

Pan Marek Szydło - Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Legislacyjnej (XIII kadencji) przy Prezesie Rady Ministrów. Radca prawny. Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw sektora publicznego. 

{"register":{"columns":[]}}