W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy :

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
1) opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące
uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie
projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w
sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie
opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem
postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny
oddziaływania na środowisko;
3) wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;
4) kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami
higienicznymi i zdrowotnymi;
5) zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów
budowlanych;
6) uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych;
7) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami
Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest
wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

{"register":{"columns":[]}}