W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Higiena Dzieci i Młodzieży

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, warsztaty szkolne, internaty, placówki wychowania pozaszkolnego tj.: młodzieżowe ośrodki kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, schroniska młodzieżowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz placówkami opiekunczo-wychowawczymi takimi jak: domy dziecka, świetlice terapeutyczne oraz szkoły wyższe i domy studentów.   

Zadania szczegółowe

 1. Nadzór nad stanem sanitarnym i technicznym w podległych placówkach. W przypadku złego stanu sanitarni-technicznego wydawanie decyzji administracyjnych, nakazujacych doprowadzenie do właściwego stanu.
 2. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych i bezpiecznych warunków nauczania, w tym między innymi:
 • ­ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży - pomiar stolików i krzeseł, analiza wzrostu i możliwości zapewnienia właściwych mebli zgodnych z normą,
 • ocena zapewnienia właściwego oświetlenia sztucznego w placówkach,
 • ­sprawdzanie stosowania zapisów zgodnych z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 1. Ocena przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.
 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego).
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczacych działalności placówek.

Podstawy prawne

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi        
 • Prawo oświatowe
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Rozporządzenie Ministra Pracy w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społ. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Prawo przedsiębiorców
{"register":{"columns":[]}}