W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
 4. zdrowotnymi żywności i żywienia; – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, uciążliwych szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
 5. Inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć, zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa   z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz ocena działalności oświatowo – zdrowotnej prowadzone przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje.

Zadania Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
 2. opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 3. działalność przeciw epidemiczną;
 4. opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 5. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 6. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 7. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 8. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
 9. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 10. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.

Do Powiatowej Stacji należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciw epidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich występowanie ma charakter epidemiczny, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia,
 • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje również:

 1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie należącym do właściwości podległej sobie Powiatowej Stacji realizuje szczegółowe zasady postępowania, a także zasady współdziałania z innymi organami kontroli.
 2. Polecenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. podjęcia konkretnych czynności w całym zakresie swojego działania.
 3. Składa na żądanie rad gminy i rady powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu – w każdym czasie.