W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016, przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego.

I. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Braniewie

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie /Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Braniewie przy ul. Królewieckiej 26/
 2. Dane kontaktowe: sekretariat@pssebraniewo.pl
  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  Rafał Suprynowicz tel.: 55 243 23 81 wew. 35,
  e mail: iod@sanepidbraniewo.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2. lit h) RODO.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa.
 5. Dane te będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, na podstawie art.9 ust. 2. lit h) RODO, w związku z art.3 ust 2 ustawy o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019, poz.59)
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018, poz. 151)
  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917)
  • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018, poz. 143)
  • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018, poz. 2231)
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 1030)
  • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz.992)
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202)
  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018, poz. 1541)
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.2017 poz. 912/
  • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018, poz. 1314)
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz.2096)
  • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  (Dz.U. z 2018 poz. 475 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 poz. 412 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330).
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • Pisemnego, umotywowanego ograniczenia przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach innych niż przewidzianych w przepisach prawa;
  • Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
   • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;
   • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
   • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
   • ewentualnym źródle pozyskania danych;
   • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
   • planowanego okresu przechowywania danych,
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Braniewie celem realizacji zadań zleconych

Informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Braniewie przy ul. Królewieckiej 26.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  dane do kontaktu: Rafał Suprynowicz tel.: 55 243 23 81 wew. 35,
  e-mail iod@sanepidbraniewo.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie wykonania usługi zleconej, w przypadku gdyby uzyskane wyniki wskazywały na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia środowiska, powiadomiony zostanie właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania zlecenia.
 5. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Odbiorcy danych

  Pana/Pani dane osobowe będą przekazane do właściwego laboratorium celem realizacji zlecenia ( WSSE Olsztyn, PSSE Elbląg). W sytuacji uzyskania dodatniego wyniku w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego, Pana/Pani dane zostaną przekazane właściwemu terenowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z art. 29 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. DzU 2018 poz.151).
 8. Zabezpieczenie danych osobowych.

  Pana/Pani dane osobowe zabezpieczone są organizacyjnie i technicznie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych;
  • sprostowania podanych danych;
  • usunięcia danych ( bycia zapomnianym), jest możliwe w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych;
  • przenoszenia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie są nadrzędne wobec sprzeciwu osoby, której dane dotyczą administratora;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych