W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Podstawa prawna
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Zasady składania
Petycję można składać w formie pisemnej (listownie) na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26, 14 – 500 Braniewo, doręczyć osobiście w sekretariacie PSSE w Braniewie w godzinach urzędowania tj. od 7 00 do 14 35 za pośrednictwem e PUAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@pssebraniewo.pl
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Rozpatrywanie petycji
Dyrektor PSSE w Braniewie rozpatruje petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję. Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do
korespondencji),
- wskazanie adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji,
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący
petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot,
- jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej
pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję
do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.