W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statut

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRANIEWIE

§ 1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji. 


§ 2.

 1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. 
 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), posiada Wojewoda Warmińsko-Mazurski.


§ 3. 

 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Braniewo.
 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat braniewski.


§ 4.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

§ 5.

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

§ 6. 

 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
  1) higieny środowiska;
  2) higieny pracy w zakładach pracy
  3) 
  higieny procesów nauczania i wychowania;
  4) h
  igieny wypoczynku i rekreacji;
  5) zdrowotnymi żywności i żywienia, przedmiotów użytku;
  6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.;
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez: 
  ​​​​​​​
  1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
  2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  3. działalność przeciwepidemiczną;
  4. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
  5. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  6. przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sadów rejonowych;
  7. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
  8. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej oraz szkoleń;
  9. sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
  10. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
  11. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
  12. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i reakcji dzieci i młodzieży; 
  13. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
  14. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;  
  15. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;   
  16. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
  17. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
  18. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

    § 7.

1. Powiatowa stacja może pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych w szczególności w zakresie: 

1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych oraz innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej 
     i bezpieczeństwa zdrowotnego; 
2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych. 

2. Środki pochodzące z wykonywanych przez Powiatową Stację usług, o których mowa w ust. 1 stanowią dochody budżetu państwa.  

 

§ 8.

 

 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
  2. Oddział Nadzoru;
  3. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ;
  4. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
  5. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek     organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji nadany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 zatwierdza Wojewoda Warmińsko- Mazurski.