W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii należy:

1.prowadzenie działalności przeciwepidemicznej  oraz nadzoru w zakresie zakażeń i chorób  zakaźnych  określonych w ustawie  z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz doskonalenie systemu nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi poprzez:
- prowadzenie rejestrów zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w tym rejestracja przypadków zakażeń/zachorowań zgodnie z definicjami na potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych,
- dokonywanie okresowych ocen sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie ,
- przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych/wywiadów/raportów w chorobach zakaźnych dla których takie postępowanie jest uzasadnione ( na podstawie wytycznych NIZP-PZH),
- kontynuowanie nadzoru nad zachorowaniami na gruźlicę z uwzględnieniem działań administracyjnych w sytuacjach uzasadnionych ;
- kontynuowanie działań zmierzających do poprawy zgłaszalności zakażeń, podejrzeń zachorowań /zachorowań na choroby zakaźne  oraz zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych a także dodatnich wyników badań laboratoryjnych m.in. poprzez stałą współpracę z podmiotami działalności leczniczej w tym zakresie;
2.nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne m.in. poprzez:
- egzekwowanie poprawy warunków ogólnotechnicznych , zapewnienia odpowiednich pomieszczeń i środków ochrony osobistej dla personelu służących utrzymaniu bezpieczeństwa personelu i pacjentów oddziału oraz pracowników laboratorium,
- wzmożenie nadzoru nad warunkami hospitalizacji osób zakażonych patogenami alarmowymi oraz czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości, uwzględniając zapewnienie odpowiednich pomieszczeń izolacji, warunków ogólnotechnicznych i środków ochrony osobistej adekwatnych do zagrożenia, aktualizacji i przestrzegania procedur p/epidemicznych celem zapewnienia bezpieczeństwa personelowi i pacjentom.
- prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad stanem sanitarno-higienicznym w podmiotach prowadzących działalność leczniczą w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy poprzez kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w/w placówek ze szczególnym uwzględnieniem procedur związanych z zapobieganiem chorobom zakaźnym i zakażeniom,
3.ocena stanu sanitarno-higienicznego podmiotów leczniczych - nadzór nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego ze szczególnym uwzględnieniem warunków prowadzenia sterylizacji,
4.współpraca z Zespołami ds. Zakażeń Szpitalnych m.in. poprzez:
- monitorowanie działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych przy opracowaniu ognisk zakażeń szpitalnych oraz na podstawie przesłanych raportów rocznych o zakażeniach i drobnoustrojach alarmowych,
- doskonalenie działań p/epidemicznych w zakresie opracowywania ognisk przenoszonych drogą pokarmową ; oddechową ; kontaktową w podmiotach działalności leczniczej,
- doskonalenie działań p/epidemicznych poprzez ocenę stopnia wdrożenia i realizacji procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w tym procedur pracy w warunkach zagrożenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.
5.opracowanie przypadków ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową zgodnie z obowiązującymi aktami , Instrukcjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Wytycznymi Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH – uzupełnianie danych w aplikacji ROE,
6.prowadzenie nadzoru merytorycznego nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych poprzez opracowywanie ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową i ognisk chorób zakaźnych oraz prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne podlegające obowiązkowi zgłaszania i rejestracji ze szczególnym uwzględnieniem nosicieli antygenu HBS i HCV, nosicieli schorzeń jelitowych, pokąsań przez zwierzęta, przypadków gruźlicy,
7.prowadzenie wzmożonego nadzoru epidemiologicznego nad ostrymi porażeniami wiotkimi ( OPW),
8.prowadzenie postępowania administracyjno – egzekucyjnego w zakresie zagadnień dotyczących obszaru epidemiologii,
9.przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem  administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach dotyczących warunków sanitarno-higienicznych w podmiotach prowadzących działalność leczniczą,
10. współpraca z innymi  służbami i inspekcjami w zakresie prowadzonych dochodzeń    epidemiologicznych uwzględniając  prowadzenie badań epidemiologicznych w przypadku wystąpienia chorób odzwierzęcych, zwłaszcza ognisk chorób odzwierzęcych przenoszonych przez żywność we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną,
11. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami PSSE Drawsko Pomorskie w zakresie problematyki związanej z epidemiologią,
12. współpraca w realizacji programów zdrowotnych , kampanii społecznych i akcji profilaktycznych m.in. poprzez określanie kierunków działań  wynikających z sytuacji epidemiologicznej zakażeń i chorób zakaźnych na nadzorowanym terenie oraz wkład merytoryczny w te przedsięwzięcia  ,
13. wprowadzanie na bieżąco danych dotyczących wybranych chorób zakaźnych w ramach poprawy jakości nadzoru epidemiologicznego  do elektronicznego  Systemu  Rejestracji  Wywiadów Epidemiologicznych ,
14. pobór wymazów do badania kału, ewidencja ilościowa, rejestracja wyników badań w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shiegiella w ramach działalności nadzorowej i usług zleconych,
15. pobór testów biologicznych do badania skuteczności procesów sterylizacji, ewidencja, rejestracja,
16. realizacja programu szczepień ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej  gospodarki preparatami szczepionkowymi poprzez:
a)prowadzenie kontroli w punktach szczepień (zgodnie z harmonogramem kontroli) ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa szczepień ochronnych i prawidłowego wykorzystania szczepionek  oraz prowadzenia analizy w tym zakresie,
b)opracowanie MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych,
c)sporządzenie rocznego sprawozdania na preparaty szczepionkowe,
d)opracowanie kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych szczepień ochronnych według ilości zużytych szczepionek ,
e)opracowanie kwartalnych sprawozdań z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia,
f)opracowanie sprawozdań z liczby podjętych działań przymuszających osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym,
g)opracowanie półrocznego sprawozdania o osobach uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych oraz działaniach PPIS dotyczących sposobów egzekwowania tego obowiązku,
h)opracowanie informacji dotyczącej procentowego wykorzystania preparatów wielodawkowych w ramach PSO,
i)prowadzenie obowiązujących rejestrów ,
j)instruktażowe szkolenie pracowników punktów szczepień na nadzorowanym terenie,
k)stałe uaktualnianie rejestru świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne,
17. prowadzenie gospodarki preparatami szczepionkowymi ( magazyn szczepień) zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi  w Powiatowej Stacji.