W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu PSSE Koszalin

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: 12.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.11.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (dotyczy przede wszystkim dokumentów wytworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy),
  • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, często mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej www.gov.pl/web/psse-koszalin można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

  • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
  • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
  • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Topa

e-mail: psse.koszalin@pis.gov.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.), a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie prowadzą:

  • wejście od ulicy Zwycięstwa 136,
  • wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego).

Pomieszczenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie znajdują się w budynku podzielonym na dwa bloki. Bloki połączone są łącznikiem na I piętrze. Pomieszczenia Stacji znajdują się na parterze, I, II, III oraz IV  piętrze. Obiekt nie posiada windy,nie jest  przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby poruszające się na wóżkach inwalidzkich mogą wjechać do Stacji wejściem od ulicy Wojska Polskiego.

Ze względu na brak windy, osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze bloku A.

Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą stacji.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (bez ich oznakowania) znajdują się na ulicy Matejki ok . 100m od wejścia od strony ul. Zwycięstwa.

Toaleta dla klientów znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. NIe jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.