W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Kim jesteśmy?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.
Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie posiada Wojewoda Zachodniopomorski.
Stacja posiada wpis w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023950.

Powiatowa Stacja działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019r., poz. 59) wraz z aktami wykonawczymi;
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.z 2020 r., poz. 295) wraz z aktami wykonawczymi;
 • Statutu nadanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzeniem Nr 241/2020 z dnia 15.09.2020r.;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

 

Obszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie obejmuje:

 •     Miasto Koszalin;
 •     Miasto i Gminę Sianów;
 •     Miasto i Gminę Bobolice;
 •     Miasto i Gminę Polanów;
 •     Gminę Świeszyno;
 •     Gminę Manowo;
 •     Gminę Biesiekierz;
 •     Gminę Mielno;
 •     Gminę Będzino.

 

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

    

 1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów dotyczących:
 • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego
 • obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementów środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
 •  jakości zdrowotnej żywności,
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami kosmetycznymi oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 • nadzoru bieżącego nad zakładami pracy, zapobiegania chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami pracy,
 • wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym,
 • wymagań higienicznych i zdrowotnych, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szkołach wyższych,
 • higieny procesów nauczania.
 1.  Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.
 3. Organizowanie i prowadzenie narad oraz szkoleń dla pracowników poszczególnych sekcji.
 4. Realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu zarzadzania jakością oraz stosowanie się do zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie procedur i instrukcji przeprowadzenia kontroli.
 5. Przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego.
 6. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji zespolonej, a także z instytutami naukowo-badawczymi.