W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz  art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w wykonaniu obowiązku informacyjnego ciążącego na administratorze danych osobowych w przypadku pozyskania ich bezpośrednio od osób, których dane te dotyczą, przekazuje poniższe informacje:

 1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, dalej „PPIS w Koszalinie”.

 

Adres siedziby: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin.

Z Administratorem można się kontaktować  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: psse.koszalin@pis.gov.pl

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Ewa Herok. Z Inspektorem można się kontaktować  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: iod@pssekoszalin.pl oraz telefonicznie pod numerem 94342085 wew. 271.

 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

PPIS w Koszalinie  przetwarza dane osobowe w celu realizacji powierzonych mu ustawowo zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny procesów nauczania i wychowania,
 4. higieny wypoczynku i rekreacji,
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c –e oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji i przede wszystkim odbiorcami danych maga być jednostki administracji państwowej i samorządowej, organy władzy publicznej, organy nadzoru, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, jednostki służące społeczeństwu
i przeznaczone do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa
i porządku publicznego, podmioty lecznicze, państwowe jednostki organizacyjne, domy pomocy społecznej, sądy powszechne i administracyjne. W ograniczonym zakresie PPIS
w Koszalinie może udzielić dostępu do danych podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu tj. podmiotowi obsługującemu systemy informatyczne  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie, dostawcy usług  pocztowych lub kurierskich, Działowi Laboratoryjnemu  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
Udostępnienie danych może się odbywać wyłącznie na podstawie zawartych  umów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtestein i Islandię lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie określonych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem sekretariat@psse.koszalin.pl, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa   Telefon:  22 531 03 00.

 1. OGRANICZENIA W PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator  nie przekazuje informacji:

 • o zmianie celu na inny niż cel, w którym dane zostały zebrane przed ich dalszym przetwarzaniem,
 • o pozyskaniu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

 

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z:art. 63 § 2 - § 3b ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  przepisów innych ustaw krajowych i aktów prawa Unii Europejskiej w dziedzinie  zdrowia publicznego.

W przypadku zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.