W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Wawrzyniak, adres poczty elektronicznej m.wawrzyniak@pssesieradz.pl

Kontaktować się można także poprzez:

 • E-mail: sieradz@pis.lodz.pl
 • Telefon: +48 22 25 00 115

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
 • Adres: ul. Wodna 40,
  90-046 Łódź
 • E-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
 • Telefon: +48 22 25 00 115

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku:

 • Posiada schody, brak pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich oraz poręczy.
 • Nie posiada drzwi otwieranych automatycznie .
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz, brak pochylnia dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Przy wejściu, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna.
 • Zachowana jest odpowiednia kolorystyka ciągów komunikacyjnych, zgodna z zasadą kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).
 • Brak miejsc parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
{"register":{"columns":[]}}