W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwanym RODO) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu mający swoją siedzibę w Sieradzu przy ul. POW 52, 98-200 Sieradz.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobiowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iodo@pssesieradz.pl , pod nr tel 43/8223685 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych Osobowych (ADO).
 3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania ustawowych zadań i obowiązków.
 4. Podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych może być bezwzględnie wymagane dla realizacji przepisów prawa ciążących na Administratorze Danych Osobowych (w tych przypadkach zgoda nie jest wymagana), o czym zostanie Pan/Pani/Państwo każdorazowo poinformowany/a.
 5. Zakres podawanych danych osobowych został określony w przepisach prawa i jest obligatoryjny zobowiązującym dla każdej ze stron.
 6. Pana/Pani/Państwa dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Osoby w wieku:
  1. powyżej 16 roku życia - zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą wyrazić w imieniu własnym,
  2. poniżej 16 roku życia - wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekuna/ów.
 8. Pana/Pani/Państwa dane będą przechowywane przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu w siedzibie stacji, tj. w Sieradzu ul. POW 52
 9. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane w składnicy akt przez okres wykonywania zadań z nimi związanych oraz zgodnie z przepisami regulującymi przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
 10. Posiada Pan/Pani/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie;
 11. W  przypadku stwierdzenia, iż wniosek o dostęp do informacji osobowych jest bezpodstawny/nieuzasadniony lub nie zawiera niezbędnych danych umożliwiających jednoznaczne określenie tożsamości wnioskodawcy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma możliwość wystąpienia o:
  1. niezwłoczne uzupełnienie brakujących danych,
  2. sprzeciwienia się żądaniu udostępnienia merytorycznych danych
 12. W przypadku uznania przez Pana/Panią/Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Panią/Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pan/Pani/Państwo posiada prawo wniesienia skargi do PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (PUODO).