W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Postępowanie przed Radą ds. Uchodźców

   Rada do Spraw Uchodźców jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień.
 
    Zarówno składane do Rady odwołania od orzeczeń Szefa Urzędu, jak i inne pisma i wnioski, muszą być napisane w języku polskim. Zgodnie z art. 11 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na język polski tłumaczone są jedynie dokumenty dopuszczone jako dowód w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy lub azylu.
 
    Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Rada do Spraw Uchodźców ma miesiąc na wydanie decyzji. Do powyższego terminu nie wlicza się okresów niezbędnych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień leżacych po stronie cudzoziemca albo z przyczyn niezależnych od Rady.
 
    Decyzje Rady do Spraw Uchodźców są ostateczne w administracyjnym toku instancji.
 
    Za pośrednictwem Rady do Spraw Uchodźców składane są również skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na orzeczenia Rady. Przed przekazaniem skargi do Sądu, Rada może skorzystać z ustawowej możliwości uwzględnienia tej skargi w całości.
 
    Rada do Spraw Uchodźców nie posiada kompetencji w zakresie spraw wizowych i socjalnych, nie udziela też porad prawnych.