W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania Rady do Spraw Uchodźców

Kompetencje Rady określa art. 89p ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz. U z 2020 r. poz. 322), zgodnie z którym Rada jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Radzie przysługują uprawnienia organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto do zadań Rady należy dokonywanie analiz orzecznictwa w zakresie spraw dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, gromadzenie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców, współpraca z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa oraz prowadzenie rejestru złożonych zażaleń i odwołań oraz wydanych przez Radę decyzji i postanowień.
 
Rada nie jest właściwa do rozpoznawania spraw dotyczących pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
 
Podstawę działania Rady stanowią normy ujęte w następujących przepisach:
 
  • w rozdziałach 1, 2 i 8 działu II ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej, określających postępowanie w sprawie o nadanie i pozbawienie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w rozdziale 2 działu III ww. ustawy, określającego zasady i procedurę udzielania i cofania zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w art. 1A i 1F Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. i Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku w 1967 r.,