W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego

17.05.2021

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Samochód KIA K5_zdjęcie z boku

1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Ambasada RP w Seulu

Samcheong-ro 20-1, Jongno-gu, Seul 03062, Republika Korei  

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego w dniu
14.06.2021 r. o godz. 14.00.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego

Składnik majątku ruchomego będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obiekcie sprzedającego:

Ambasada RP w Seulu, Samcheong-ro 20-1, Jongno-gu, Seul 03062, Republika Korei 
- w dniach od 17 maja do 11 czerwca 2021 r. (10.00 - 15.00), po umówionej wcześniej wizycie.
Informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży oraz procedury udzieli Pani Lee Yoojung (02) 723-9681.

 4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze
Przedmiotem sprzedaży jest  samochód osobowy:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa przedmiotu Uwagi Cena wywoławcza w EURO Wysokość wadium (10%) w EURO
1. 741-0013            

KIA K5

Moc silnika: 165 KM
Rodzaj paliwa: Benzyna
Pojemność silnika w cm3:1998
Rok produkcji: 2011
Skrzynia biegów: Automatyczna,
 ilość biegów-6
Kolor karoserii: szary
Stan licznika ok.84 300 km.

Składnik sprawny technicznie, serwisowany, stan średni; wymagane czyszczenie silnika , dostosowanie balansu silnika , wyeliminowanie drgań kierownicy

1.800,00 EUR 180,00

 

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 • Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady RP w Seulu  wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 180 EURO (sto osiemdziesiąt euro) .
 • Niewpłacenie wadium jest powodem do automatycznego odrzucenia oferty.
 • Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert  wyłącznie w formie pieniężnej.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Zwrot następuje w gotówce w kasie Ambasady RP w Seulu .
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać (według wzoru w załączniku nr 2)

  • imię i nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, adres e-mail
  • określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta, oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza )
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika
  • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych  

7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

 • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
 • Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

     Ambasada RP w Seulu

     Samcheong-ro 20-1, Jongno-gu, Seul 03062, Republika Korei  

 • Na kopercie powinien znajdować się napis:  „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu”.
 • Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon.-pt.) w godz. 10:00 - 16.00, nie później niż do dnia 11 czerwca 2021 r. w wydziale konsularnym urzędu.
 • Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady RP w Seulu wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 1.800 EUR (tysiąc osiemset euro).
 • Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona.
 • Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

8. Odrzucenie ofert

 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać ”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli nie wpłacono wadium lub wpłacono w niewystarczającej wysokości;
 • O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   9. Inne informacje

 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
 • Osoba, która zaproponuje najwyższą cenę zostanie niezwłocznie poinformowana
  i zaproszona do podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Ambasady RP w Seulu.  
 • Jeżeli zwycięzca przetargu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży  nie wpłaci na konto bankowe Ambasady RP w Seulu zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił następna najwyższą ofertę cenową.
 • Jeżeli dwie lub więcej osób zaoferują taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.
 • Ambasada RP w Seulu przypomina, iż nie wystawia faktur za zakupiony samochód. Podstawą zapłaty i wydania przedmiotu sprzedaży będzie umowa kupna-sprzedaży, która zostanie podpisana w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Przeniesienie na Nabywcę własności samochodu nastąpi niezwłocznie po spełnieniu poniższych warunków:
  • po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego,
   na podstawie podpisanej umowy kupna sprzedaży i potwierdzenia zaksięgowania wpłaconej przez kupującego kwoty na konto Sprzedającego,
  • po uiszczeniu wszystkich podatków i opłat wymaganych przez władze koreańskie
  • po spełnieniu innych dodatkowych formalności wymaganych w Republice Korei.  
 • Odbiór samochodu nastąpi po przerejestrowaniu pojazdu na nowego nabywcę.
 • Odbiór pojazdu nastąpi w pod adresem: Ambasada RP w Seulu, Samcheong-ro 20-1, Jongno-gu, Seul 03062, Republika Korei 
 • Ambasada RP w Seulu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 • Ambasada RP w Seulu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 • Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo do zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Jan Mazurek

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Materiały

Zdjęcia KIA K5
Zał​_nr​_1​_-​_photo​_KIA​_K5.docx 0.73MB
Formularz ofertowy KIA K5
Załącznik​_nr​_2​_formularz​_ofertowy​_KIA​_K5.doc 0.03MB
Klauzula informacyjna art. 13 RODO KIA K5
załącznik​_nr​_3​_Klauzula​_informacyjna​_​_art​_13​_RODO​_KIA​_K5.doc 0.04MB