W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zasady kwarantanny dla osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej

01.06.2020

Główny Inspektorat Sanitarny Republiki Słowackiej, wydał Zarządzenie w sprawie stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr OLP/4311/2020 z dnia 22.05.2020 r. z późniejszymi zmianami ujętymi w Zarządzeniu w sprawie stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr OLP/4363/2020 z dnia 26.05.2020 r. oraz w Zarządzeniu w sprawie stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr OLP/4503/2020 z dnia 01.06.2020 r., w którym zarządza co następuje.

koronawirus uwaga

W okresie od 22 maja 2020 r. od godz. 20.00 każda osoba wjeżdżająca na terytorium RS jest obowiązana do odbycia kwarantanny w wyznaczonym przez władze państwowe obiekcie na czas potrzebny do przeprowadzenia badań laboratoryjnych pod kątem COVID-19 albo na czas okazania aktywnej aplikacji mobilnej przeznaczonej do monitoringu przestrzegania obowiązkowej izolacji, tzw. mobilna aplikacja eKwarantanna. Jej aktywacja zostanie potwierdzona przez funkcjonariusza słowackiej straży granicznej w wyznaczonym przez władze państwowe obiekcie do odbycia kwarantanny. Następnie po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na zachorowanie na COVID-19 lub po potwierdzeniu aktywacji mobilnej aplikacji eKwarantanna osoba ta jest obowiązana do odbycia kwarantanny w warunkach domowych, trwającej łącznie 14 dni. Jednocześnie osoba, która nie została poddana testowi na zachorowanie na COVID-19 w wyznaczonym przez władze państwowe obiekcie do odbycia kwarantanny, jest obowiązana - najpóźniej w 5 dniu po wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej – do poddania się testowi RT-PCR na zachorowanie na COVID-19. Odbyć kwarantannę w warunkach domowych są obowiązane także osoby wspólnie z nią zamieszkujące lub gospodarujące. Każda osoba podlegająca obowiązkowi izolacji odbywanej w warunkach domowych powinna niezwłocznie zgłosić się telefonicznie do właściwego miejscowo regionalnego inspektoratu sanitarnego.

 

Z obowiązku odbycia kwarantanny w wyznaczonych przez władze państwowe obiektach wyłączone są następujących osoby:

- kobiety w ciąży,

- osoby cierpiące na zaburzenia orientacji przestrzennej oraz osoby mające problemy z poruszaniem się,

- osoby z chorobą nowotworową, osoby chore psychicznie, osoby z zaburzeniami odporności, osoby cierpiące na przewlekłe choroby dróg oddechowych, serca i układu krążenia, osoby z zaburzeniami metabolizmu i odżywiania, osoby cierpiące na padaczkę, osoby upośledzone umysłowo, osoby niepełnosprawne oraz poważnie chore osoby, którym podawano lekarstwo w zastrzykach w regularnych odstępach czasu lub inne osoby poważnie chore,

- osoby, które ukończyły 75 lat,

oraz ich bliscy towarzyszący im podczas przekraczania granic państwowych RS w terminie od 22 maja 2020 r. od godz.20.00.

 

Wyżej wymienione osoby, których nie dotyczy obowiązek odbycia kwarantanny w wyznaczonym przez władze państwowe obiekcie oraz ich bliscy towarzyszący im podczas przekraczania granic państwowych RS, po spełnieniu warunku okazania podczas wjazdu na terytorium RS negatywnego wyniku testu RT-PCR (zaświadczenie o negatywnym wyniku) na zachorowanie na COVID-19 nie starszego niż 96 godzin podlegają izolacji odbywanej w warunkach domowych, trwającej 14 dni. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie ukończyły 3 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz którym przy wjeździe na terytorium RS nie towarzyszy żadna osoba, podlegają izolacji odbywanej w warunkach domowych, trwającej 14 dni. Odbyć izolację w warunkach domowych są obowiązane także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące. Każda osoba podlegająca obowiązkowi izolacji odbywanej w warunkach domowych powinna niezwłocznie zgłosić się telefonicznie do właściwego miejscowo regionalnego inspektoratu sanitarnego.

 

Z obowiązku odbycia kwarantanny w wyznaczonych przez władze państwowe obiektach wyłączone są osoby, które w okresie od 22 maja od godz. 20.00 wjeżdżając na terytorium Republiki Słowackiej okażą aktywną aplikację mobilną przeznaczoną do monitoringu przestrzegania obowiązkowej izolacji.

Jej aktywacja zostanie potwierdzona przez funkcjonariusza słowackiej straży granicznej podczas przekraczania granicy państwowej. Po wjeździe na terytorium republiki Słowackie osoby te są obowiązane do niezwłocznego przemieszczenia się do miejsca odbywania kwarantanny w warunkach domowych. Jednocześnie są one obowiązane - najpóźniej w 5 dniu po wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej – do poddania się testowi RT-PCR na zachorowanie na COVID-19. Osoby te są obowiązane do odbycia kwarantanny w warunkach domowych, trwającej łącznie 14 dni. Odbyć kwarantannę w warunkach domowych są obowiązane także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące. Każda osoba podlegająca obowiązkowi izolacji odbywanej w warunkach domowych powinna niezwłocznie zgłosić się telefonicznie do właściwego miejscowo regionalnego inspektoratu sanitarnego.

 

Każda osoba, która w terminie od 22 maja 2020 r. od godz. 20.00 wjechała na terytorium RS, jest obowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub lekarzowi pediatrze. Osoby nieposiadające wybranego przez siebie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pediatry powinny zgłosić właściwemu miejscowo lekarzowi wojewódzkiemu odbywanie kwarantanny zgodnie z pkt 1 wyżej wymienionego Zarządzenia.

 

Wyżej wymienionych zasad, nie stosuje się do niżej wymienionych kategorii osób:

 

- kierowcy prowadzący środek transportu służący do przewozu towarów,

 

- członkowie załogi w transporcie wodnym śródlądowym w celu załadunku i rozładunku towaru,

 

- załoga statku powietrznego wykonująca przewóz lotniczy towarów na terytorium RS oraz przewóz humanitarny, a także przewóz osób posiadających prawo pobytu w RS i powracających z zagranicy na terytorium RS,

 

- kierowcy i załogi autokarów przewożących osoby powracające na terytorium RS,

 

- maszyniści kolejowi, załogi pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego,

 

- kierowcy prowadzący środek transportu służący do przewozu towarów i przekraczający granice RS w celu załadunku i rozładunku towaru, członkowie załogi w transporcie wodnym śródlądowym, członkowie załogi statku powietrznego, maszyniści kolejowi, załogi pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, którzy przemieszczają się do miejsca wykonywania transportu ciężarowego, przy czym miejsce rozpoczęcia transportu znajduje się na terytorium RS. Fakt ten muszą oni odpowiednio udokumentować – okazać wystawione przez pracodawcę zaświadczenie, sporządzone w języku słowackim lub świadectwo pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes),

 

- członkowie załogi w transporcie wodnym śródlądowym wjeżdżający na terytorium RS w inny sposób, przy czym fakt ten muszą oni odpowiednio udokumentować poprzez okazanie wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia, sporządzonego w języku słowackim, lub świadectwo pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes),

 

- kierowcy i załogi pojazdów służby zdrowia przewożących pacjentów oraz kierowcy i załogi pojazdów przewożących organy do przeszczepów oraz kierowcy i załogi pojazdów przeznaczonych do transportu krwi i jej składników,

 

- pracownicy usług pogrzebowych wykonujący międzynarodowy transport zwłok lub szczątków ludzkich w celu pochowania lub dokonania kremacji,

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i powracające z Austrii, z Chorwacji, z Republiki Czeskiej, z Republiki Federalnej Niemiec, z Republiki Słowenii, z Konfederacji Szwajcarskiej, Rzeczypospolitej Polskiej albo z Węgier w przypadku, gdy czas trwania ich pobytu poza terytorium Republiki Słowackiej przed powrotem nie przekroczył 48 godzin. Osoby te są obowiązane do okazania podczas kontroli granicznej dokumentu potwierdzającego dotrzymanie tego okresu czasu.

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu albo przebywające na terytorium Republiki Czeskiej i wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej przez słowacko-czeskie przejścia graniczne albo słowacko-węgierskie przejścia graniczne, o ile nie przebywały one na terytorium Republiki Słowackiej dłużej niż 48 godzin. Osoby te są obowiązane do okazania podczas kontroli granicznej dokumentu potwierdzającego dotrzymanie tego okresu czasu. W przypadku gdy nie posiadają zaświadczenia o pobycie stałym lub czasowym są obowiązanie do udokumentowania przebywania na terytorium Republiki Czeskiej przynajmniej dwoma wiarygodnymi dokumentami (np. karta ubezpieczenia zdrowotnego, umowa najmu, umowa o pracę, umowa – zlecenie wykonywania pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcy, akt tytułu własności lokalu mieszkalnego, koncesja handlowa, karta rzemieślnicza, zaświadczenie o opłacaniu czynszu za mieszkanie wraz z pozostałymi opłatami, zaświadczenie o założeniu konta w banku, polisa ubezpieczeniowa).

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu albo przebywające na terytorium Węgier i wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej przez słowacko-węgierskie przejścia graniczne albo słowacko-czeskie przejścia graniczne, o ile nie przebywały one na terytorium Republiki Słowackiej dłużej niż 48 godzin. Osoby te są obowiązane do okazania podczas kontroli granicznej dokumentu potwierdzającego dotrzymanie tego okresu czasu. W przypadku gdy nie posiadają zaświadczenia o pobycie stałym lub czasowym są obowiązanie do udokumentowania przebywania na terytorium Węgier przynajmniej dwoma wiarygodnymi dokumentami (np. karta ubezpieczenia zdrowotnego, umowa najmu, umowa o pracę, umowa – zlecenie wykonywania pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcy, akt tytułu własności lokalu mieszkalnego, koncesja handlowa, karta rzemieślnicza, zaświadczenie o opłacaniu czynszu za mieszkanie wraz z pozostałymi opłatami, zaświadczenie o założeniu konta w banku, polisa ubezpieczeniowa).

 

- pracownicy instytucji państwowych oraz pracownicy służby cywilnej delegowani do pełnienia funkcji związanych z reprezentacja Republiki Słowackiej w organizacji międzynarodowej albo w międzynarodowym przedstawicielstwie wojskowym poza terytorium Republiki Słowackiej wjeżdżający na terytorium RS w trakcie i po zakończeniu delegacji zagranicznej wraz z członkami swych rodzin,

 

- osoby wjeżdżające na terytorium RS oraz wyjeżdżające z jej terytorium – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej – w celu podjęcia leczenia swoich poważnych zachorowań lub poważnych zachorowań ich bliskich,

 

- funkcjonariusze policji przejeżdżający tranzytem przez terytorium RS w celu pełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w UE – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej na tranzyt oraz funkcjonariusze Sił Zbrojnych i NATO – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej na tranzyt,

 

- obywatele państw członkowskich UE i członkowie ich rodzin powracający do państwa członkowskiego UE, którego są obywatelami. Fakt ten muszą oni odpowiednio udokumentować – okazać ważny dokument tożsamości lub paszport. Osoby te muszą przejechać przez terytorium RS bez zatrzymywania się w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych.

 

 - obywatele państw członkowskich UE i członkowie ich rodzin powracający do państwa członkowskiego UE, w którym posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. Osoby te muszą przejechać przez terytorium RS bez zatrzymywania się w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych.

 

- osoby wjeżdżające na terytorium RS na wniosek sądu albo organów w zakresie postępowania karnego – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

 

- osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych,

 

- pracownicy organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych i instytucji UE, których miejsce wykonywania pracy znajduje się na terytorium RS oraz członkowie ich rodzin – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich RS,

 

- posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Republice Słowackiej oraz członkowie ich rodzin,

 

- osoby wjeżdżające na terytorium RS w trakcie i po zakończeniu tymczasowej delegacji zagranicznej w przedstawicielstwie Republiki Słowackiej oraz członkowie ich rodzin,  

 

- osoby wjeżdżające na terytorium RS w celu realizacji prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie sprawowania naprzemiennej opieki nad dziećmi ew. prawa do kontaktu z małoletnim dzieckiem. Osoby te są obowiązane podczas wjazdu na terytorium RS do okazania prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody rodziców w sprawie uregulowania kontaktów z dziećmi oraz do zawiadomienia Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny RS (Centrum ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży) o zamiarze wjazdu na terytorium RS z wyżej wymienionego powodu,

 

- osoby wykonujące serwis i konserwacje maszyn i urządzeń rolniczych, załogi maszyn rolniczych oraz osoby im towarzyszące w okresie od 01.06.2020 do 30.10.2020 r. – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich RS,

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w RS i zatrudnione lub wykonujące pracę na obszarach przygranicznych w kraju sąsiednim w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium RS oraz posiadające wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy,

 

- osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na obszarach przygranicznych kraju sąsiedniego w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium RS i zatrudnione lub wykonujące pracę na obszarach w odległości do 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium RS oraz posiadające wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy, a także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, pod warunkiem przekraczania granicy w ich towarzystwie,

 

- obywatele RS posiadający prawo pobytu czasowego lub stałego na obszarach przygranicznych w kraju sąsiednim w odległości 30 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium RS oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, pod warunkiem przekraczania granicy w ich towarzystwie,

 

- cudzoziemcy posiadający udzielone przez słowacki Główny Inspektorat Sanitarny w drodze wyjątku zezwolenie, zgodnie z pkt. 6 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr OLP/4311/2020 z dnia 22.05.2020 r., pod warunkiem okazania przez nich podczas wjazdu na terytorium RS negatywnego wyniku testu RT-PCR na zachorowanie na COVID-19, nie starszego niż 96 godzin. W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektorat Sanitarny Republiki Słowackiej może odstąpić od wymogu okazania negatywnego wyniku testu na zachorowanie COVID-19 nie starszego niż 96 godzin, zgodnie z  pkt. 6 wyżej wymienionego Zarządzenia,

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w RS i zatrudnione lub wykonujące pracę w charakterze pracownika służby zdrowia lub opiekuna, naukowca i badacza naukowego, pracownika pedagogicznego lub pracownik sezonowy w rolnictwie albo w przemyśle spożywczym w odległości powyżej 30 km od czynnego przejścia granicznego z terytorium Republiki Słowackiej na terytorium Republiki Czeskiej albo na terytorium Austrii oraz posiadające wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy. Osoby te są zobowiązane do okazania podczas wjazdu na terytorium RS negatywnego wyniku testu RT-PCR (zaświadczenie o negatywnym wyniku) na zachorowanie na COVID-19 nie starszego niż 96 godzin,

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w RS i uczęszczające do przedszkola, do szkoły podstawowej lub średniej albo studiujące na uczelniach wyższych w Austrii, Czechach, Polsce i na Węgrzech lub ubiegające się o podjęcie nauki albo o przyjęcie na studia w wyżej wymienionych szkołach, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadające zaświadczenia o tym fakcie (zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, zaświadczenie o podjęciu studiów, wezwanie do egzaminu wstępnego lub końcowego, zapis do szkoły, w przypadku osoby towarzyszącej także oświadczenie osoby, której ona towarzyszy). W przypadku gdy czas pobytu wyżej wymienionych osób w tych krajach przekroczy 24 godziny są one zobowiązane – najpóźniej w 5 dniu od wjazdu na terytorium RS - do poddania się testowi na kororonawirusa, a w przypadku pozytywnego wyniku są obowiązane do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu właściwej miejscowo regionalnej inspekcji sanitarnej. Do chwili uzyskania negatywnego wyniku testu na zachorowanie na COVID-19 osoby te poddane są obowiązkowej izolacji w warunkach domowych.

 

- osoby wjeżdżające na terytorium RS w celu przystąpienia do egzaminów wstępnych lub końcowych albo innych lub w celu wykonania zapisu do szkoły na terytorium RS albo w celu zabrania rzeczy osobistych z akademików lub innych obiektów zakwaterowania, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadające dokumenty potwierdzające ten fakt (np. wezwanie do egzaminu, zapis do szkoły). Osoby te są zobowiązane podczas wjazdu na terytorium RS do okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR na zachorowanie na COVID-19 (zaświadczenie o negatywnym wyniku) nie starszego niż 96 godzin.

 

- uczniowie szkół podstawowych lub średnich albo studenci studiów dziennych na uczelniach wyższych, którzy nie ukończyli 26 lat i posiadają prawo stałego lub tymczasowego pobytu na terytorium RS, będący uczestnikami procesu treningowego jako członkowie klubu sportowego w Austrii, w Czechach, w Polsce albo na Węgrzech oraz posiadający zaświadczenia o tym fakcie (zaświadczenie o członkostwie w klubie sportowym, w przypadku osoby towarzyszącej także oświadczenie osoby, której ona towarzyszy).

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RS i sprawujące osobistą opiekę nad bliskimi członkami rodziny przebywającymi na terytorium państwa sąsiedniego, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język słowacki, za wyjątkiem dokumentów sporządzonych w języku czeskim. W przypadku, gdy pobyt wyżej wymienionych osób w tych krajach przekroczy 24 godziny są one zobowiązane do okazania podczas wjazdu na terytorium RS negatywnego wyniku testu RT-PCR (zaświadczenie o negatywnym wyniku) na zachorowanie na COVID-19 nie starszego niż 96 godzin.

 

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium państwa sąsiedniego Republiki Słowackiej i przekraczające granicę RS w celu sprawowania osobistej opieki nad bliskimi członkami rodziny przebywającymi na terytorium Republiki Słowackiej, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język słowacki, oprócz dokumentów sporządzonych w języku czeskim. Przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej są one zobowiązane do okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR (zaświadczenie o negatywnym wyniku) na zachorowanie na COVID-19 nie starszego niż 96 godzin.

 

- osoby posiadające prawo stałego lub tymczasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i gospodarujące gruntami znajdującymi się w Austrii, w Republice Czeskiej, w Rzeczypospolitej Polskiej lub na Węgrzech w odległości do 10 km od słowackiej granicy państwowej. A także osoby posiadające prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Austrii, w Republice Czeskiej, w Rzeczypospolitej Polskiej lub na Węgrzech i gospodarujące gruntami znajdującymi się na terytorium Republiki Słowackiej w odległości do 10 km od granicy państwowej. Osoby te są zobowiązane do okazania na granicy Republiki Słowackiej wiarygodnego dokumentu sporządzonego w języku słowackim potwierdzającego ten fakt (np. akt tytułu własności, umowa najmu gruntu rolnego, umowa dzierżawy gruntu rolnego). Osoby te są zobowiązane do obserwacji swojego stanu zdrowia; a jeśli wystąpią u nich objawy zakażenia koronawirusem są obowiązane do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu – telefonicznie - swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu. Osoby nieposiadające wybranego przez siebie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pediatry powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt na numer alarmowy 112.

 

 

Bieżące informacje w zakresie aktualnych zasad odbywania kwarantanny przez osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej oraz inne przydatne informacje związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej: http://www.uvzsr.sk/