W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Ministerstwo Środowiska:

 • adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (wjazd oraz wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ul. Reja 3/5)
 • infolinia Ministerstwa Środowiska: (+48) 22 369 29 00
 • infolinia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o tym, jak załatwiać różne sprawy urzędowe w Polsce: (+48) 22 250 01 15
 • Kancelaria Ogólna Ministerstwa Środowiska jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:15 - 16:15
 • email: kontakt@srodowisko.gov.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza - system umożliwiający przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostęp do informacji publicznej

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie należy kierować na adres poczty elektronicznej:

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski możesz składać:

 • listownie na adres:
  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15

Skargę lub wniosek musisz uzupełnić o:

 • imię,
 • nazwisko (nazwę)
 • adres nadawcy

Pamiętaj, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania.

Skargi i wnioski ewidencjonujemy się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Przedmiotem Twojej skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem Twojego wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Petycje

Petycje możesz składać:

 • listownie na adres:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15

Petycję musisz uzupełnić o:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje wpływające do Ministerstwa Środowiska ewidencjonujemy w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Środowiska

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska (MŚ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy: 00-922. W przypadku skierowania Pani/Pana wystąpienia do będącego administratorem danych osobowych innego podmiotu (organu) obsługiwanego przez Ministerstwo Środowiska – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ten podmiot.

Z administratorem (MŚ) można skontaktować się pisemnie na adres siedziby MŚ oraz  telefonicznie na nr: +48 (22) 369 28 35 (MŚ)

Administrator (MŚ) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@srodowisko.gov.pl (MŚ). Z właściwym inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zwanego dalej RODO.Szczegółowa podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od treści Pani/Pana wystąpienia.

 

Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
 2. przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 2. usunięcia danych  (zob. art. 17 RODO);
 3. ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
 4. przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
 5. cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.05.2020 17:40 Jolanta Żuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ministerstwo Środowiska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dane kontaktowe 10.0 28.09.2020 16:02 Adam Kiedrowski
Dane kontaktowe 9.0 28.09.2020 09:26 Adam Kiedrowski
Dane kontaktowe 8.0 28.09.2020 09:15 Adam Kiedrowski
Dane kontaktowe 7.0 10.06.2020 08:23 Jolanta Żuk
Dane kontaktowe 6.0 10.06.2020 08:08 Jolanta Żuk
Dane kontaktowe 5.0 10.06.2020 08:03 Jolanta Żuk
Dane kontaktowe 4.0 10.06.2020 07:59 Jolanta Żuk
Dane kontaktowe 3.0 10.06.2020 07:50 Jolanta Żuk
Dane kontaktowe 2.0 03.06.2020 11:32 Jolanta Żuk
Dane kontaktowe 1.0 25.05.2020 17:40 Jolanta Żuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP