W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór nad fundacjami

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 j.t. z późn. zm.) Minister Środowiska jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra tzn. ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz racjonalnym wykorzystywaniem jego zasobów.

Organy fundacji (zarządy) zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 j.t.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w Ministerstwie Środowiska Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

STATUS PRAWNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U z 2019 r. poz. 2289) nastąpiła zmiana nazwy „Ministerstwo Środowiska” na „Ministerstwo Klimatu”. Minister Klimatu kierował jednak działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).

Z dniem 21 marca 2020 r. Minister Klimatu został, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495) wskazany jako minister właściwy ds. działów energia oraz klimat. Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu.

Z dniem 21 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 497) utworzono urząd Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 494), Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, a obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Fundacje mają obowiązek składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach). Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36 j.t.).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym przedstawia jedynie w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Sprawozdanie jest przez fundację udostępniane do publicznej wiadomości (ustawa nie określa sposobu upublicznienia sprawozdania, zatem może być ono np. zamieszczone na stronie internetowej fundacji, albo udostępnione na wniosek dowolnego podmiotu lub osoby fizycznej).

Z obowiązku sprawozdawczości do organu nadzoru są zwolnione fundacje jeżeli spełnione zostaną jednocześnie poniższe warunki ( art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach)

 1. fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego,
 2. fundacja zamieściła na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, j.t.).

Poniżej publikujemy wzór sprawozdania, w celu ujednolicenia przekazywanych sprawozdań oraz wykaz fundacji, dla których Minister Środowiska jest właściwym ministrem. Sprawozdania należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@srodowisko.gov.pl
 3. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) są przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 131-147 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460)) w celu skutecznego sprawowania nadzoru nad fundacjami działającymi w obszarze ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, dla których Minister Środowiska jest organem nadzoru.
 4. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) są przechowywane bezterminowo lub do czasu zakończenia działania fundacji lub do czasu zmiany organu nadzoru nad fundacją.
 5. Fundatorzy, członkowie zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) mają prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Fundatorzy, członkowie zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) zostały pozyskane z Rejestru Ewidencji Ludności (tzw. baza PESEL) lub z rejestrów prowadzonych przez Sądy Rejonowe Wydziały Gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego właściwych dla siedziby fundacji.

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Fundacje są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971, j.t.) jeżeli przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków fundacji, będącej instytucją obowiązaną należy m.in.:

 1. wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9);
 2. wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7);
 3. wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na jej rzecz z przepisami ustawy (art. 8);
 4. identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji, a także sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka, jak również jego aktualizacja nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27);
 5. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów (art. 33–37, art. 39 i art. 41);
 6. stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46);
 7. dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3);
 8. prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3);
 9. podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego;
 10. przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcje (art. 49);
 11. wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50);
 12. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1);
 13. zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74);
 14. stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117);
 15. wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje będące instytucjami obowiązanymi, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, będący równocześnie jej koordynatorem, a także:

 • naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
 • ministrowie lub starostowie

w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach w niej określonych przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli, bądź doraźnie. Przedmiotową kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 133). Szczegółowy zakres upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa art. 133 ust. 2 ustawy. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne, zawierające m.in. zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znacząco zmieniły się regulacje dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji (art. 147 i art. 149), jak również formy kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Karę administracyjną na fundację będącą instytucją obowiązaną według ustawy w drodze decyzji nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Więcej informacji z zakresu ustawy znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Zbiorcza informacja z działalności fundacji to statystyczne zestawienie, podsumowujące działalność wszystkich fundacji, zobowiązanych do przekazania sprawozdania Ministrowi Środowiska w danym roku. Informacja jest sporządzana w drugim kwartale po roku sprawozdawczym

Zestawienie za lata 2010-2017 jest dostępne na stronie BIP Ministerstwa Klimatu

 

Materiały

Formularz sprawozdania z działalności fundacji (obowiązuje dla sprawozdań sporządzonych za okres do 2017 r.)
Formularz​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji​_(obowiązuje​_dla​_sprawozdań​_sporządzonych​_za​_okres​_do​_2017​_r).docx 0.02MB
Formularz sprawozdania z działalności fundacji (obowiązuje dla sprawozdań sporządzonych od za 2018 r.)
Formularz​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji​_(obowiązuje​_dla​_sprawozdań​_sporządzonych​_od​_za​_2018​_r).docx 0.03MB
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska wg stanu na 30.06.2020 r.
Rejestr​_fundacji​_nadzorowanych​_przez​_Ministra​_Środowiska,​_20200630.xlsx 0.08MB
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska wg stanu na 30.09.2020 r.
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska wg stanu na 30.09.2020 r..xlsx 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}