Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

wiceminister Sławomir Mazurek

Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu oraz zazielenianie europejskiego semestru były jednymi z głównych tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI), w której wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Obrady odbyły się 5 marca w Brukseli.

O klimacie

W trakcie posiedzenia Rady ENVI ministrowie środowiska dyskutowali m.in. na temat długoterminowej strategicznej wizji gospodarki neutralnej dla klimatu, zaprezentowanej w komunikacie Komisji Europejskiej (UE).

Polska jest zwolennikiem ewolucyjnych zmian w europejskim sektorze energetycznym, które będą przeprowadzane w sposób zrównoważony, z poszanowaniem indywidualnych uwarunkowań poszczególnych państw Unii Europejskiej – powiedział wiceminister Mazurek.

Popieramy wykonanie analiz dotyczących sektorów i regionów, dla których prowadzona transformacja będzie szczególnie dotkliwa. Dopiero na ich podstawie powinno nastąpić oszacowanie możliwych do realizacji scenariuszy zmian miksu energetycznego – dodał.

Wiceminister środowiska zwrócił również uwagę, że jednym z kluczowych problemów, przed którymi stoi UE i jej państwa członkowskie, jak i inne państwa pozaeuropejskie, jest szybka i jednocześnie sprawiedliwa transformacja (Just Transition). Dlatego Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o przedstawienie środków, które mają na celu sprawiedliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz intensyfikacji prac nad spójnymi mechanizmami solidarnego wsparcia transformacji gospodarki.

W swoim wystąpieniu wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił także, że kluczowym elementem dla osiągnięcia celów klimatycznych będą też odpowiednie zasady pomocy publicznej, które wspierają działania zmierzające do przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Wiceminister Sławomir Mazurek zwrócił ponadto uwagę, że strategiczna wizja powinna uwzględniać wszystkie technologie służące obniżeniu koncentracji CO2 w atmosferze. Warto inwestować w technologie wodorowe, magazynowanie energii i zwiększanie pochłaniania m.in. przez lasy - podkreślił.

Zazielenianie europejskiego semestru

Podczas Rady ENVI dyskutowano także o zazielenianiu Europejskiego Semestru.

Dla krajowych strategii istotne jest, aby inwestycje przynosiły korzyści w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz terytorialnym i bezpośrednio wpływały na zwiększenie jakości życia – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

W trakcie posiedzenia Polska podzieliła opinię Komisji, że do priorytetowych obszarów inwestycyjnych należą: głęboka termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, odnawialne źródła energii i towarzysząca im infrastruktura, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz ochrona przed nimi, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważona mobilność, jak również gospodarka o obiegu zamkniętym.

Wiceminister środowiska podkreślił ponadto, że w kontekście wspierania zielonej gospodarki, państwa członkowskie powinny podejmować wysiłek na rzecz zwiększenia zdolności właściwych organów ochrony środowiska i wspierających je urzędów, aby lepiej przygotowywać i wdrażać określone przedsięwzięcia.

Inne tematy

W trakcie spotkania ministrowie środowiska UE przyjęli podejście ogólne dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na marginesie Rady ENVI, wiceminister Sławomir Mazurek odbył także spotkania bilateralne, m.in. z ministrem środowiska i energii Finlandii Kimmo Tiilikainenem. Jak podkreślił, zagadnienie wzrastającej roli lasów w pochłanianiu stanowi nie tylko wspólny priorytety Polski i Finlandii, ale także potencjalną możliwość dla innych państw w realizacji celów klimatycznych.

Wiceminister Sławomir Mazurek spotkał się także z brytyjską wiceminister środowiska, żywności i spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Therese Coffey. Brexit nie wpłynie na dotychczasową dobrą współpracę Polski i Wielkiej Brytanii, nadal mamy wiele wspólnych wyzwań i możemy dzielić się doświadczeniami m.in. w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, czy też działań dotyczących ochrony powietrza - powiedział wiceminister.

Obrady ministrów środowiska krajów członkowskich UE poprzedziło spotkanie ministrów środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej.

Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska
Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska
Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska
Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.03.2019 12:54
Osoba publikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Zmodyfikowano: 06.03.2019 13:14
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau