Wiceminister Małgorzata Golińska o znaczeniu społecznym "Banku Danych o Lasach"

Wiceminister Małgorzata Golińska

„Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Funkcjonowanie leśnictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wymaga dostarczania wszechstronnych informacji o lasach wszystkich form własności. Bank Danych o Lasach spełnia rolę punktu informacyjnego o leśnictwie i zasobach leśnych w Polsce, jest on dostępny dla społeczeństwa, które ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Głównymi adresatami informacji są w szczególności: administracja publiczna, jednostki naukowo badawcze, wyższe uczelnie, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wojewodowie, dyrektorzy parków narodowych, wojewódzkie biura planowania przestrzennego oraz społeczeństwo do celów własnych.

Wiceminister Golińska podczas konferencji wygłosiła referat inaugurujący obrady pt. „Bank Danych o Lasach jako fundament systemu planistyczno - prognostycznego w leśnictwie w Polsce oraz przyczynek do budowy społeczeństwa obywatelskiego”.

Istnienie i działalność Banku Danych o Lasach można traktować jako przyczynek do budowy społeczeństwa obywatelskiego. BDL coraz powszechniej jest uznawany za podstawowe źródło informacji o lasach w Polsce, zarówno na poziomie ogólnym, jak również danych szczegółowych. Integralną częścią BDL jest portal internetowy, udostępniający informacje o lasach przeznaczone dla szerokiej opinii publicznej – powiedziała w swoim wystąpieniu wiceminister Golińska.

Obok monitorowania wielkości, stanu i struktury zasobów leśnych - ważnym zadaniem BDL jest prognozowanie rozwoju zasobów leśnych oraz możliwości pozyskania drewna. Istotne jest przy tym uwzględnianie w prognozach faktycznej wielkości przyrostu miąższości, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości analiz. Bardzo ważne z tego punktu widzenia jest wykorzystanie w prognozach w BDL wielkości przyrostu miąższości wynikających z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu - podkreśliła.

Bank Danych o Lasach to rozbudowany system informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących lasów wszystkich form własności na terenie Polski. Bank Danych o Lasach udostępnia swoje zasoby poprzez stronę www.bdl.lasy.gov.pl

Wiceminister Małgorzata Golińska
Wiceminister Małgorzata Golińska w IBL
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.03.2019 15:04
Osoba publikująca: Bartłomiej Traczyk
Zmodyfikowano: 07.03.2019 15:09
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Traczyk