W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu oraz działania wojewodów w zakresie tematyki związanej z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są rozpatrywane przez Wydział Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego.

Skargi i wnioski wpływające do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozpatrywane są na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 – dalej rozporządzenie).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można złożyć:

 • w formie pisemnej:
 • ustnie do protokołu: w Wydziale Kontroli i Nadzoru w Warszawie ul. Koszykowa 16 (parter)
  w poniedziałek w godzinach 8:00-17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

UWAGA:

 • Składając skargę i wniosek ustnie do protokołu należy okazać ważny dokument tożsamości: (np. dokument podróży, karta pobytu, TZTZ, dowód osobisty).
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego zostaną pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.
 • Jeśli skarga i wniosek są składane w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej i dołączoną do składanego pisma.
 • W skardze, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Szefa Urzędu
  do Spraw Cudzoziemców, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
 • Korespondencja adresowana do właściwego organu, a nadesłana jedynie do wiadomości Szefa Urzędu
  do Spraw Cudzoziemców, lub skierowana do wielu adresatów – bez wskazania oczekiwań wobec Szefa Urzędu, po zapoznaniu się z jej treścią, może być pozostawiona bez rozpoznania.
 • Skargi ponowione, które wcześniej zostały rozpatrzone i uznane za bezzasadne i ich bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący nie wskazał nowych okoliczności w sprawie Szef Urzędu może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego
 • Załatwienie skargi powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Na niezałatwienie skargi w terminie skarżącemu służy ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Jeżeli w skardze i wniosku podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo.

Materiały

Klauzula RODO UdSC
Klauzula​_RODO​_UdSC.pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}