W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego: https://www.gov.pl/web/witd-bydgoszcz

•    Data publikacji strony internetowej: 2022-02-14

•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•    Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-14

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-14 (aktualizacja 2023-10-27)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego – Dawid Salewski, d.salewski@witd.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
52 323 83 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć również w następujący sposób:

1.            Osobiście w siedzibie WITD w Bydgoszczy pod adresem ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

2.            Pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. (link do https://bip.brpo.gov.pl/pl)

 

Dostępność architektoniczna – Siedziba WITD w Bydgoszczy

Budynek, w którym mieści się siedziba główna WITD w Bydgoszczy jest zajmowany również przez inne instytucje. Siedziba WITD w Bydgoszczy mieści się na czwartym piętrze. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Hetmańskiej 28. Przed budynkiem wyznaczone zostało miejsce parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy umożliwia dostęp do parteru budynku za pomocną podnośnika schodowego zlokalizowanego od ulicy Hetmańskiej 28. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny – tablica informacyjna oraz w sposób głosowy – osobowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych. W każdym koniecznym przypadku zagwarantowany jest alternatywny dostęp do budynku poprzez zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

WITD w Bydgoszczy mieści się również w Oddziałach Terenowych:

- Oddział Terenowy we Włocławku,

- Oddział Terenowy w Inowrocławiu,

- Oddział Terenowy w Grudziądzu,

UWAGA: Oddziały Terenowe nie prowadzą bezpośredniej obsługi interesantów. Wszelkie sprawy wymagające osobistego kontaktu realizowane są w siedzibie głównej.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy możliwy jest w szczególności poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl

2. przesyłanie faksów na numer 52 323 83 45

3. platformę ePUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym - skrzynka ePUAP: WITD-BYDGOSZCZ

4. korespondencję pisemną na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy  ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

5. dyżur informacyjny prowadzony w każdy piątek w godzinach 9:00 - 15:00, pod numerem telefonu 665 602 900

6. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824z późn. zm.) Kujawsko - Pomorski Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu, e-mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP - opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

•    PJM (polski język migowy),

•    SJM (system językowo-migowy),

•    SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.  Dokładamy wszelkich starań aby sukcesywnie eliminować wszystkie bariery i tym samym spełniać wytyczne zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2023 poz. 1440).

{"register":{"columns":[]}}