W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego  oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

Wyjątek stanowią pojazdy samochodowe:

 -  przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

 -  o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;

 - zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

 

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy kontrola:

1) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym,

2) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

3) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,

4) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

5) rodzaju używanego paliwa,

6) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,

7) przestrzegania czasu pracy:

a) przedsiębiorców osobiście wykonujących:

- przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwana dalej "Umową AETR",

- przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,

b) osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego rzecz:

- przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa AETR,

- przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,

8) przestrzegania ustalonych przez radę gminy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami, o których mowa w art. 11b ustawy o transporcie drogowym,

9) dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i art. 39b2, oraz ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 39a ust. 1 pkt 6;

10) prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach formularzy jazdy,

11) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

Kontroli podlegają podmioty i kierowcy wykonujący przewozy drogowe w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym.

 

Przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

 

Inspektorzy transportu Drogowego są uprawieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i w zakresie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie nadawania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz prowadzenia postępowań sprawach o wykroczenia i występowania z wnioskami o ukaranie do sądów powszechnych. 

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego sprawuje nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne (nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego).

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  jest wierzycielem w odniesieniu do należności publicznoprawnych wynikających  z decyzji administracyjnych o nałożeniu kary. W tym zakresie jest uprawniony i zobowiązany do występowania z wnioskami o  wszczęcie postepowania egzekucyjnego w administracji.

{"register":{"columns":[]}}