W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia Inspekcji Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) jest wyspecjalizowaną, umundurowaną i uzbrojoną formacją kontrolną, powołaną na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym do kontroli przestrzegania przepisów regulujących zarobkowe i niezarobkowe przewozy drogowe ładunków i osób wykonywane pojazdami samochodowymi, głównie samochodami ciężarowymi i autobusami, ale także samochodami osobowym, w przypadku zarobkowych przewozów osób. Utworzenie tej wyspecjalizowanej służby wynikało z konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska. Powołanie Inspekcji Transportu Drogowego było także spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej i stanowiło gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie.

W dniu 1 października 2002 roku pierwszych 80 inspektorów transportu drogowego rozpoczęło pracę na drogach całej Polski. Działania Inspekcji Transportu Drogowego przyczyniają się do zapewnienia warunków uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi oraz wzrostu poziomu przestrzegania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, w szczególności w zakresie czasu pracy kierowców i przewozu towarów niebezpiecznych, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Mają również wpływ na poprawę stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobusów poruszających się po polskich drogach.

Od powstania Inspekcji Transportu Drogowego stopniowo zwiększano jej kompetencje i zadania. W 2004 roku dodano kontrolę wprowadzanych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych stosowanych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a w 2005 roku kontrolę rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów. Z kolei w 2007 roku powierzono Inspekcji wdrożenie w Polsce dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG. Tym samym Inspekcja Transportu Drogowego stała się podstawowym organem realizującym zadania kontrolne przewidziane w tej dyrektywie.

W październiku 2004 roku Inspekcja Transportu Drogowego przystąpiła do Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR - Euro Contrôle Route), międzynarodowej organizacji zrzeszającej obecnie 14 państw Unii Europejskiej. Do głównych zadań ECR należy wymiana informacji, koordynacja działań kontrolnych oraz prowadzenie wspólnych szkoleń inspektorów. Współpraca w ramach ECR ma na celu poprawę efektywności działalności kontrolnej w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej, co ma przyczyniać się do poprawy poziomu przestrzegania prawa i promowania uczciwej konkurencji w tej dziedzinie życia gospodarczego.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Inspekcja Transportu Drogowego uzyskała uprawnienia do kontroli samochodów osobowych w przypadku uzasadnionego podejrzenia wobec kierującego, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości, albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a także w przypadku zarejestrowania naruszenia przepisów ruchu drogowego przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzeń rejestrujących, albo w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa.

Od 1 dnia stycznia 2011 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego uzyskał kompetencje Ministra Infrastruktury w zakresie wydawania uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym: licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz świadectw kierowcy. Zadania te wykonuje Biuro ds. Transportu Międzynarodowego. Wcześniej zajmowało się tym Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego należące do struktury organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury.

Od 2011 roku Inspekcja Transportu Drogowego do kontroli stanu technicznego pojazdów wykorzystuje Mobilne Linie Diagnostyczne zabudowane na pojazdach ciężarowych. Urządzenia te pozwalają na dokonanie gruntownej oceny działania najważniejszych układów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia. Obecnie Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje trzema takimi liniami: w Bydgoszczy, Wrocławiu i Katowicach. W latach 2021-2022, w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” , formacja pozyska kolejnych 16 Mobilnych Linii Diagnostycznych.

Od dnia 1 lipca 2011 r. Inspekcja Transportu Drogowego zajmuje się ujawnianiem za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego polegających na przekraczaniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnałów świetlnych, a także kontrolą prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów ciężarowych i autobusów wybranymi odcinkami dróg krajowych. Zadania te wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego przy pomocy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) oraz Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej (BKOE).

W dniu 26 września 2015 roku otwarty został Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu, w którym szkolą się kandydaci na inspektorów oraz inspektorzy z całej Polski. Ośrodek posiada dwie duże sale wykładowe, niezbędne zaplecze biurowe oraz miejsca noclegowe dla 50 osób. Do dnia dzisiejszego odbyło się XIV edycji 6-miesięcznych kursów specjalistycznych, które wykształciły wyspecjalizowaną kadrę inspektorów  Inspekcji Transportu Drogowego.

{"register":{"columns":[]}}