W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula o RODO

Mężczyzna siedzący przed laptopem. Na ekranie symbol ochrony danych osobowych.

Informacje o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość  administratora systemu

Administratorem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który służy do udostępniania adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach Kart kontaktowych jest Minister Cyfryzacji, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, e-mail: kontakt@kprm.gov.pl, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania BIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zobligowanych do utworzenia Kart kontaktowych zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu BIP, jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do BIP w celu utworzenia Kart kontaktowych i zarządzania nimi oraz osób upoważniających je do ich redagowania.

Tożsamość administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie BIP w zakresie danych osób wnioskujących o dostęp do BIP w celu utworzenia Kart kontaktowych i zarządzania nimi oraz osób upoważniających je do ich redagowania jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na Kartach kontaktowych utworzonych w ramach BIP są podmioty, które daną Kartę kontaktową utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści danych osobowych publikowanych na Kartach kontaktowych, ich modyfikacji i usuwaniu.

Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu BIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na Kartach kontaktowych jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych Kartach kontaktowych jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną Kartę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę i może to robić jedynie na wniosek tego podmiotu.

Dane kontaktowe administratora systemu BIP

Z administratorem systemu BIP można się skontaktować poprzez adres email Sekretariat.DRU@mc.gov.pl , formularz kontaktowy pod adresem: https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub w formie papierowej na adres siedziby administratora - Minister Cyfryzacji, Warszawa 00-583, Al. Ujazdowskie 1/3.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator systemu BIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie BIP oraz incydentów bezpieczeństwa.

W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych Kart kontaktowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego Karta kontaktowa dotyczy, jego redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną kartę kontaktową utworzył.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania danych publikowanych na Kartach kontaktowych przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej w postaci wykazu podmiotów o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich z witrynami BIP tych podmiotów. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu, adresu e-mail dotyczące redaktorów Kart kontaktowych są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób wnioskujących o dostęp do systemu BIP oraz publikujących treści w ramach BIP są przechowywane tak długo jak istnieją podstawy prawne ich przetwarzania.

Dane w dziennikach systemów (logach) są przechowywane przez okres zgodny z § 21 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Prawa podmiotów danych

Osoby, których dane są przetwarzane w systemie BIP, czyli wnioskujące o dostęp do BIP w celu utworzenia Kart kontaktowych i zarządzania nimi oraz osób upoważniających je do ich redagowania, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu, tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.

Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na Kartach kontaktowych maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana Karta kontaktowa dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane są przetwarzane w systemie BIP przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do BIP w celu utworzenia Kart kontaktowych i zarządzania nimi oraz osób upoważniających je do ich redagowania jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 8 ust. 6 pkt 2 i 3, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Publikowanie danych osobowych na stronie głównej BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa.

{"register":{"columns":[]}}