W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Lokalne Ekopraktyki logo instytucje--01

Lokalne Ekopraktyki 2023

Podsumowanie konkursu Lokalne Ekopraktyki

POBIERZ E-BOOK LOKALNE EKOPRAKTYKI – zapoznaj się z nagrodzonymi inicjatywami ekologicznymi

LAUREACI KONKURSU:

 • 1 miejsce - Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”, za pracę „Retencjonujemy wodę w Piasecznej Górce - przeciwdziałamy lokalnym podtopieniom”.
 • 2 miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich „Rudnickie Jabłonki” w Rudniku za pracę „TORBA BUMERANG - weź jeżeli potrzebujesz, przynieś jeśli masz za dużo”.
 • 3 miejsce - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, za pracę „Bibli(o)gród dla dużych i małych”.

Zdobywcami pięciu równorzędnych wyróżnień zostali:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Karczówce „Wapiennica”, za pracę „O czym szumi „Stara Baśka?” – Eko jest w zgodzie z no-waste”.
 2. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach, za pracę „BĄDŹ EKO STOSUJ CHEMIĘ BEZ CHEMII”.
 3. Stowarzyszenie Collegium Meritum w Miłocicach, za pracę „Ekologia w kulturze – kultura w ekologii”.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach, za pracę „Chrząstowice to nasz Klimat”.
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu, za pracę „Przystań szkolna - Jak woda zostaje naszym przyjacielem”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ilustrujących zwycięskie ekoinicjatwy.


Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

Zgłoszenia do konkursu

Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą 
elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób:

 1. uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza;

 2. opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza;

 3. wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

 4. przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl.

Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word.

Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na dole strony.

Nagrody

 1. Pierwsze miejsce – 10 000 zł
 2. Drugie miejsce – 7 000 zł
 3. Trzecie miejsce – 4 000 zł

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 000 zł.

E-book „Lokalne Ekopraktyki”

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zbiór ten, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych organizacji lokalnych oraz osób indywidualnych.

Harmonogram konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2023 r.
 • ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 8 września 2023 r.
 • ogłoszenie wyników – do 2 października 2023 r.

Kontakt:

e-mail: ekopraktyki@klimat.gov.pl

 

Często zadawane pytania

Ile inicjatyw może zgłosić dany Uczestnik – jedna organizacja?

Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną inicjatywę.

Czy do konkursu można zgłosić projekt, który jeszcze jest w realizacji (który nie został ukończony)?

Nie, do konkursu można zgłaszać jedynie zrealizowane projekty – ukończone inicjatywy.

Czy można zgłosić inicjatywę z 2021 r.?

Tak, do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy ekologiczne zrealizowane przynajmniej na przestrzeni ostatniego roku, tj. w okresie od 8 sierpnia 2022 r. do 7 sierpnia 2023 r.

Czy można zgłosić inicjatywę z lipca bieżącego roku (2023)?

Tak, jeżeli została ona ukończona do 7 sierpnia 2023 r.

Czy Formularz zgłoszeniowy powinny podpisać dwie osoby, jeżeli obie figurują w statucie stowarzyszenia jako jego reprezentanci?

Tak, jeżeli reprezentacja prawna stowarzyszenia wymaga złożenia obu podpisów.

Czy do Formularza należy dołączyć aktualny odpis z KRS?

Nie, nie ma takiej konieczności. Wymagany jest jedynie numer KRS lub z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub numer z gminnego rejestru instytucji kultury.

Czy należy podać imiona i nazwiska pięciu osób, które wspólnie przygotowały inicjatywę?

Nie, nie ma takiej konieczności – wymagane są jedynie imię i nazwisko Przedstawiciela Uczestnika. Przedstawiciel Uczestnika oświadcza, że opisana w Pracy konkursowej inicjatywa ekologiczna została przygotowana przez grupę minimum 5 osób – Członków Uczestnika.

Czy inicjatywę może zgłosić szkoła, Rada Rodziców, samorząd uczniowski, jednostka samorządu terytorialnego, gminny ośrodek kultury?

Zgodnie z zapisami Regulaminu (par. 1 pkt. 2), Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, utworzonych oddolnie. Publiczne szkoły państwowe, organizacje z nimi powiązane, oraz samorządy nie mogą wziąć w nim udziału.

Czy można zgłosić inicjatywę dofinansowaną przez źródło zewnętrzne?

Tak, Regulamin konkursu nie wyklucza inicjatyw dofinansowanych przez źródła zewnętrzne.

Czy można zgłosić inicjatywę zrealizowaną w Warszawie (lub jakimkolwiek innym mieście – gminie miejskiej)?

Nie, konkurs adresowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich.

 

Materiały

Regulamin konkursu Lokalne Ekopraktyki 2023
Regulamin​_konkursu​_Lokalne​_Ekopraktyki​_2023.pdf 0.30MB
Formularz zgłoszeniowy
Formularz​_zgłoszeniowy.docx 0.11MB

Zdjęcia (8)

{"register":{"columns":[]}}