W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

Wniosek o patronat - udział Ministra Edukacji Narodowej w komitecie honorowym - krok po kroku

Zasady przyznawania patronatu honorowego lub udziału Ministra Edukacji Narodowej w komitecie honorowym

Postanowienia ogólne

 1. Patronat honorowy i udział Ministra Edukacji Narodowej w komitecie honorowym stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z oświatą i wychowaniem oraz istotnego dla polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to powinno mieć zasięg co najmniej regionalny.
 1. Minister Edukacji Narodowej nie obejmuje patronatem i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia odpłatnego dla uczestników, a także przedsięwzięcia o charakterze lobbystycznym, reklamowym, komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służącym promocji produktów i usług zarówno organizatora, jak i jego partnerów).
 1. Minister Edukacji Narodowej nie obejmuje honorowym patronatem produkcji filmowych, publikacji, opracowań, a także statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji.
 1. Minister Edukacji Narodowej nie udziela również patronatów o charakterze stałym. Patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 1. Minister Edukacji Narodowej zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu nad przedsięwzięciem we wczesnym etapie realizacji, które nie ma jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania, organizowanemu po raz pierwszy i mającemu charakter pilotażowy.
 1. W uzasadnionych przypadkach Minister Edukacji Narodowej może objąć patronatem honorowym lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia, które nie spełnia wymogów opisanych w Postanowieniach ogólnych. Wyróżnienie może być przyznane, jeśli inicjatywę cechuje wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, nie jest ona nastawiona bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznana za istotną z punktu widzenia polityki oświatowej państwa.
 1. Objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra Edukacji Narodowej lub przedstawicieli MEN w wydarzeniu, w pracach jury, wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
 1. W uzasadnionych przypadkach patronat honorowy lub wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia przysługuje także Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu.

Procedura obejmowania wyróżnieniem

 1. Patronat lub zgoda na udział w komitecie honorowym jest udzielana na podstawie wniosku elektronicznego złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie patronaty.men.gov.pl. Kopię złożonego formularza organizator otrzymuje na adres mailowy podany we wniosku.
 1. Wniosek o patronat honorowy lub udział Ministra Edukacji Narodowej w komitecie honorowym należy złożyć nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 1. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty, np.: regulamin przedsięwzięcia, szczegółowy program, listę prelegentów, materiały promocyjne, opracowania, w szczególności te, które będą udostępniane dzieciom i młodzieży.  
 1. Decyzja w sprawie patronatu oraz wszelka korespondencja w sprawie będzie przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.
 1. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub z pominięciem formularza elektronicznego nie będą rozpatrywane.
 1. Odmowa przyznania patronatu lub udziału w komitecie honorowym nie wymaga uzasadnienia.
 1. Jednostką odpowiedzialną za obsługę wniosków jest Departament Informacji i Promocji MEN, który może zwrócić się do organizatora z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.

Obowiązki organizatora

 1. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwać się logotypem Ministra Edukacji Narodowej oraz informacją o przyznaniu honorowego patronatu / udziale w komitecie honorowym w materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji. Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp, muszą uzyskać akceptację Departamentu Informacji i Promocji.
 1. Organizator powinien niezwłocznie poinformować Departament Informacji i Promocji MEN o wszelkich zmianach w regulaminie, harmonogramie, programie wydarzenia itp.
 1. W ciągu 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia organizator powinien przekazać do MEN sprawozdanie. 
 1. Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logotyp, informacji o istotnych zmianach w realizacji przedsięwzięcia oraz nieterminowe złożenie lub brak sprawozdania mogą skutkować cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych edycjach.
 1. Informacja dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie internetowej oraz na profilach MEN w mediach społecznościowych. Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje Departament Informacji i Promocji. Organizator zainteresowany promocją wydarzenia powinien przesłać na adres patronaty@men.gov.pl pełną informację o przedsięwzięciu (nieprzekraczającą 1 strony A4) nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

Odebranie wyróżnienia

 1. Minister Edukacji Narodowej zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu lub wystąpienia z komitetu honorowego w każdym momencie, a w szczególności, gdy:
 • zaszły okoliczności, o których organizator nie poinformował MEN,
 • organizator naruszył zasady przyznawania patronatów,
 • wydarzenie negatywnie wpływa na wizerunek Ministra lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 1. Wyróżnienie może zostać odebrane także bez podania przyczyny.

Patronaty Prezydenta RP i Pierwszej Damy

 1. Minister Edukacji Narodowej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 1. W przypadku, gdy przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Prezydenta RP, Minister Edukacji Narodowej może wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym.
 1. W komitetach honorowych Prezydent RP pełni funkcję przewodniczącego. W takich przypadkach Minister Edukacji Narodowej może być członkiem komitetu honorowego.
 1. Minister Edukacji Narodowej nie obejmuje patronatem honorowym także wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 1. Jeśli organizator ubiega się o patronat Prezydenta RP lub Pierwszej Damy, powinien  podać tę informację we wniosku, a po otrzymaniu decyzji z Kancelarii Prezydenta poinformować o tym Departament Informacji i Promocji MEN.

przycisk kierujący do formularza

 

 

 

 

 

Materiały

zasady stosowania logotypu
zasady-stosowania-logotypu​_patronaty.pdf 0.37MB
logo ministra edukacji
logo​_ministra​_edukacji.zip 0.46MB
Wykaz patronatów Ministra 2019
patronaty​_17-12-2019.xlsx 0.04MB
Wykaz patronatów Ministra 2020
wykaz​_patronatów​_ministra​_11-09-2020.xlsx 0.04MB