Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ja Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Departamentu Informacji i Promocji MEN:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. Szucha 25

00-918 Warszawa

tel.: (0-22) 34-74-457, fax: (0-22) 628-35-04.

lub za pomocą adresu e-mail: informacja@men.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

pdf Formularz wniosku o udzielenie informacji publicznej

0.03MB

doc Formularz wniosku o udzielenie informacji publicznej

0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.11.2018 15:48
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 02.11.2018 15:48
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka