W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe i dostaną świadectwa szkolne – projekt ustawy przyjęty przez RM i skierowany do prac parlamentarnych

24.04.2019

Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły. W sytuacji, gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Posiedzenie Rady Ministrów

W roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników może nastąpić także po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj. po dniu 26 kwietnia.

Jeżeli rozstrzygnięcie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wówczas datą wydania świadectwa będzie data rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.

Inne rozwiązania proponowane w projekcie ustawy:

  • W przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczne nie wykona zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, obwiązek wykonania tych zadań będzie miał dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.

    Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona w/w zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.
     
  • W przypadku, gdy nauczyciel lub rada pedagogiczna nie wykona zadań i kompetencji w zakresie przyprowadzania egzaminów, obwiązek wykonania tych zadań i kompetencji będzie miał dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.

Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona w/w zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.

Takie rozwiązania zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

Rządowy Projekt ustawy, zaprezentowany dziś 24 kwietnia br. został w trybie pilnym skierowany do prac parlamentarnych.

Projektowane przepisy zagwarantują uczniom ukończenie szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły.

Projektowane przepisy uzupełniają przede wszystkim dotychczasowe rozwiązania prawne określające zadania i kompetencje nauczycieli przedmiotów, wychowawców i rad pedagogicznych w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. W obecnym stanie prawnym nie ma żadnych rozwiązań na wypadek, gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Taka sytuacja może powodować zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacyjne, godząc tym samym w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.

Istnieje potrzeba pilnego wprowadzenia w życie projektowanych przepisów również z uwagi na troskę o dobro uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kończą liceum ogólnokształcące i technikum oraz zamierzają przystąpić do majowego egzaminu maturalnego.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w następnym dniu po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej