W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

13.03.2020

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 40 000 000 euro, tj. 172 636 000 zł .[1]

Cel naboru

Celem głównym naboru [2], którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji [3] (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania na rozwój wysokosprawnej kogeneracji jest wybudowanie nowej i/lub zastąpienie istniejącej jednostki bądź układu kogeneracyjnego lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej przez nowe jednostki bądź układy kogeneracyjne, oparte na energii odnawialnej [4]  i/lub cieple odpadowym pochodzącym z procesów produkcyjnych i/lub gazie ziemnym.

Realizacja projektów w zakresie wysokosprawnej kogeneracji powinna przyczyniać się do odpowiedniego zmniejszenia zużycia paliw stałych.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się do największego ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji polegające na:

  • budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;
  • zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
  • wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
  • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne. (...)

(Szczegóły naboru w załączniku poniżej.)

 

Przypisy:

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3159 PLN. Kwota dofinansowania w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki zostaną wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej w euro (EUR / PLN) za miesiąc, w którym nastąpi wypłata środków.

[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” realizowanej w ramach MF EOG 2014-2021

[3] Definicja „wysokosprawnej kogeneracji” znajduje się w „Podręczniku Wnioskodawcy”

[4] Źródłem energii odnawialnej nie może być RDF (paliwo pochodzące z odpadów komunalnych i/lub przemysłowych).

Materiały

Regulamin naboru wraz z deklaracją bezstronności
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200313.pdf 0.29MB
Warunki formalne
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria merytoryczne Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej
3​_Kryteria​_merytoryczne​_Rozwój​_wysokosprawnej​_kogeneracji​_przemysłowej​_i​_zawodowej.pdf 0.25MB
Karta oceny warunków formalnych
4​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_20200313.pdf 0.16MB
Karta oceny mertyorycznej I stopnia
5​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_I​_STOPNIA​_Rozwój​_wysokosprawnej​_kogeneracji​_20200313.pdf 0.15MB
Karta oceny merytorycznej II stopnia
6​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_II​_STOPNIA​_rozwój​_wysokosprawnej​_kogeneracji​_20200313.pdf 0.24MB
Podręcznik dotyczący Partnerstwa
7​_Podręcznik​_dotyczący​_Partnerstw​_20200313.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich wytyczne
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200313.pdf 0.27MB
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ENERGIA​_-​_wersja​_z​_25062020
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ENERGIA​_-​_wersja​_z​_25062020.pdf 0.78MB
Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
11​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
Wzór listu intencyjnego (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
12​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Metodyka wyliczania CO2 rozwój wysokosprawnej kogeneracji
14​_Metodyka​_wyliczania​_CO2​_rozwój​_wysokosprawnej​_kogeneracji​_13032020.docx 0.07MB
Zakres studium wykonalności
15​_Zakres​_studium​_wykonalnosci​_13032020.pdf 0.72MB
Ogłoszenie o naborze Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej - zmiana terminu składania wniosków
202005​_Ogłoszenie​_o​_naborze​_Rozwój​_wysokosprawnej​_kogeneracji​_przemysłowej​_i​_zawodowej​_-​_zmiana​_terminu​_składania​_wniosków.pdf 0.29MB