W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)

18.05.2020

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3 000 000 euro, tj. 12 995 700,00 zł [1].

1. Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” jest zwiększenie efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW) poprzez ich modernizację.

Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej projektu. Inwestycjom powinny towarzyszyć działania edukacyjne w kierunku szkolenia ekspertów w dziedzinie energetyki wodnej. 

2. Rodzaj projektów

Wdrażane w ramach naboru projekty mające na celu poprawienie wydajności oraz zmniejszenie wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW) powinny polegać m.in. na:

  • modernizacji urządzeń i instalacji służących do produkcji energii;

  • poprawie bezpieczeństwa produkcji energii;

  • adaptacji małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów ochrony środowiska, innych zobowiązań prawnych oraz zadań wynikających z planów zagospodarowania koryt rzek, w tym oczyszczanie odcinków rzek, aktualizacja wielkości nieszkodliwych przepływów, prowadzenie działań ochronnych zmniejszających wpływ elektrowni wodnych na ekosystemy wodne;

  • przebudowie instalacji w celu jej dostosowania do wymagań niezbędnych do umożliwienia sprzedaży energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy (bezpośrednio lub ewentualnie w spółdzielniach energetycznych);

  • działaniach edukacyjnych i przeprowadzaniu szkoleń.

Moc instalacji przed przeprowadzeniem modernizacji nie może przekraczać 2 MW.

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)” znajduje się w załączeniu.

 

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3319 PLN. Kwota dofinansowania w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki zostaną wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej w euro (EUR / PLN) za miesiąc, w którym nastąpi wypłata środków.

[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” realizowaną w ramach MF EOG 2014-2021


Materiały

Ogłoszenie o naborze Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w instniejących małych elektrowniach wodnych
Ogłoszenie​_o​_naborze​_Zwiększenie​_wydajności​_wytwarzania​_energii​_w​_istniejących​_małych​_elektrowniach​_wodnych​_-​_18052020.pdf 0.39MB
Regulamin naboru Małe elektronie wodne wraz z deklaracją bezstronności
1​_Regulamin​_naboru​_MEW​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200518.pdf 0.29MB
Warunki formalne Ogłoszenie o naborze wniosków Małe elektronie wodne
2​_Warunki​_formalne​_MEW​_20200518.pdf 0.10MB
Kryteria oceny merytorycznej I i II stopnia Ogłoszenie o naborze wniosków Małe elektronie wodne
3​_Kryteria​_oceny​_merytorycznej​_I​_i​_II​_stopnia​_MEW​_20200518.pdf 0.51MB
Karta oceny warunków formalnych - ogłoszenie o naborze wniosków Małe Elektrownie Wodne
4​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_MEW​_20200518.pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia - ogłoszenie o naborze wniosków Małe Elektrownie Wodne
5​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_I​_STOPNIA​_MEW​_20200518.pdf 0.26MB
Karta oceny merytorycznej II stopnia - ogłoszenie o naborze wniosków Małe Elektrownie Wodne
6​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_II​_STOPNIA​_MEW​_20200518.pdf 0.53MB
Podręcznik dotyczący partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_Partnerstw​_20200518.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich wytyczne
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200518.pdf 0.27MB
Podręcznik wnioskodawcy
9​_Podręcznik​_Wnioskodawcy​_20200518.pdf 1.22MB
Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności - ogłoszenie o naborze wniosków Małe Elektrownie Wodne
11​_Instrukcja​_sporządzania​_Studium​_Wykonalności​_MEW​_18052020.pdf 0.53MB
Załącznik ekologiczno techniczny - ogłoszenie o naborze wniosków Małe Elektrownie Wodne
12​_Załącznik​_ekologiczno​_techniczny​_MEW​_20200518.docx 0.02MB
Metodyka wyliczania CO2 - ogłoszenie o naborze wniosków Małe Elektrownie Wodne
13​_Metodyka​_wyliczania​_CO2​_MEW​_20200518.docx 0.06MB
Wzór listu intencyjnego w języku angielskim
14​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_w​_języku​_angielskim​_20200518.docx 0.02MB
Wzór umowy partnerstwa w języku angielskim
15​_Wzór​_umowy​_partnerstwa​_w​_języku​_angielskim​_20200518.doc 0.09MB